تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک (VJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله