تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک (VJ) - فرایند پذیرش مقالات