تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک (VJ) - اهداف و چشم انداز