تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک (VJ) - واژه نامه اختصاصی