نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) (VJ) - پرسش‌های متداول