بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

  • ثابت سعیدی، هوشنگ [1] موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
  • ثالثی، محمود [1] وزارت جهاد سازندگی
  • ثعلبی، فاطمه [1] استادیار گروه جانوران سمی و تولید پادزهر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب غرب کشور
  • ثعلبی، فاطمه [1] استادیار گروه جانوران سمی و تولید پادزهر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی شعبه جنوب غرب کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
  • ثقفی، مسعود [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • ثقفیان‌، مریم [1] دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع