اثر کتامین بر فعالیت‌های شبه‌صرع تجربی ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

استادیار، PhD فارماکولوژی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

صرع یکی از بیماری‌های مزمن سیستم عصبی مرکزی است که با وجود داروهای فراوان برای درمان آن، کارآیی آنها زیر سوال است بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تحریکی و حفاظتی کتامین بر فعالیت‌های شبه صرع تجربی القا شده توسط تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر بالغ بود. در این مطالعه از 15 سر موش صحرایی نر بالغ gr 200-250 در قالب یک گروه کنترل که نرمالین سالین دریافت کردند و دو گروه درمان که گروه اول کتامین را با دوز mg/kg 20 و گروه دوم کتامین را با دوز mg/kg 50 به صورت داخل صفاقی دریافت کردند، استفاده شد. بعد از بیهوشی با ترکیب کتامین – زایلازین و جراحی ناحیه جمجمه حیوان، الکترود ثبت در داخل جمجمه در لایه استریاتوم ناحیه CA1 هیپوکامپ قرار داده شد و فعالیت‌های صرعی با استفاده از تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول ایجاد شد و فعالیت‌های صرعی ایجاد شده از لحاظ تعداد پتانسیل عمل نیزه ای ها در واحد زمان و دامنه آنها توسط نرم‌افزار eTrace ارزیابی شدند. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می‌دهد که کتامین داخل صفاقی با دوز mg/kg 20 و 50 اثر معنی‌داری روی فعالیت‌های صرعی القاء شده توسط پنتیلن تترازول ندارد. تزریق داخل صفاقی کتامین با دوز mg/kg 20 و mg/kg 50 فاقد اثرات معنی دار در فعالیت‌های تشنجی القاء شده توسط پنتیلن تترازول است و در دوزهای مورد نظر فاقد اثرات تحریکی و مهاری در فعالیت‌های مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of ketamine on pentylenetrazole - induced experimental epileptiform activity in male rat

نویسنده [English]

  • Yousef Panahi
Assistant Professor, PhD Pharmacology, Basic Sciences Department, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Epilepsy is one of the chronic diseases of the central nervous system. Despite the many drugs used to treat it, their effectiveness is questionable. So the purpose of this study was to investigate the stimulatory and protective effect of ketamine on experimental - epileptic activity induced by intraperitoneal injection of pentylenetetrazole in adult male rats. In this study, 15 male rats (200-250 gr) were used and randomly divided to control groups (n=5) that received normal saline and two treatment groups that received ketamine 20 mg/kg (n=5) and the second group that received ketamine 50 mg/kg (n=5) intraperitoneally. After anesthesia with ketamine-xylasein combination and animal skull surgery, the intradermal electrodes were placed on the striatum pyramidal layer of CA1 region of the hippocampus and epileptiform activity was induced by intraperitoneal injection of pentylenetetrazole and was evaluated in terms of the number of spikes per unit of time and amplitude of them by eTrace software. The results of this study showed that ketamine intraperitoneal doses of 20 and 50 mg/kg had no significant effect on the epileptic activity induced by pentylenetetrazole. Intraperitoneal injection of ketamine 20 and 50 mg/kg has no significant effect on pentylenetrazole induced seizure activity and has no stimulatory and inhibitory effects in the desired activities in that doses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BKetamine
  • rat
  • epilepsy
  • pentylenetetrazole