مطالعه آسیب‌شناسی و انگل‌شناسی آلودگی طبیعی به انگل‌های آیمریا در بلدرچین‌های ژاپنی در ایران

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار پاتولوژی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

2 استادیار انگل شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز.

3 متخصص ببیماری های طیور، کلینیک تخصصی بیماری های طیور، یزد

چکیده

کوکسیدیوز به عنوان یکی از بیماری‌های مهم در صنعت پرورش بلدرچین در سال‌های اخیر مطرح می‌باشد. اما اطلاعات چندانی در مورد بروز این بیماری، علایم بالینی، گونه‌های بیماریزا و ضایعات پاتولوژیک آن وجود ندارد؛ به ویژه در ایران که در طی چند دهه اخیر، این صنعت پیشرفت چشم‌گیری داشته است. بنابراین در مطالعه حاضر، وقوع طبیعی بیماری کوکسیدیوز در سه فارم پرورش تجاری بلدرچین با واگیری 70- 80 درصد و تلفات 3- 5 درصد در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمونه‌گیری از مدفوع و بررسی اووسیست‌های انگل همراه با کالبدگشایی و آزمایشات هیستوپاتولوژی انجام گرفت. علائم بالینی در پرندگان بیمار شامل اسهال قهوه‌ای، کاهش اشتها، ضعف و رنگ پریدگی صورت بود. در آزمایش مدفوع با استفاده از ویژگی‌های مورفومتریک اووسیست ها، سه گونه از جنس ایمریا شامل E. uzura و E. bateri و E. tsunodai شناسایی شد. یافته‌های کالبدگشایی شامل ادم، پرخونی و خونریزی‌های پتشی پراکنده در قسمت‌های میانی و انتهایی روده کوچک و بخش‌های ابتدایی روده بزرگ بود. در مطالعات هیستوپاتولوژی، مراحل داخل سلولی انگل در مخاط روده، هایپرپلازی غدد روده، پرخونی خفیف، نفوذ سلول‌های تک‌هسته‌ای و ادم مشاهده شد. در این مطالعه، معرفی گونه‌های ایمریا در بلدرچین برای اولین بار در ایران انجام شده است که این نتایج می‌تواند در جهت پیشگیری و درمان این بیماری در فارم موثر واقع شود. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathological and parasitological studies on Eimeria species of naturally infected Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Khordadmehr 1
  • R. Norouzi 2
  • V.R. Ranjbar 3
1 Assistant professor of Veterinary Pathology, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz,Iran.
2 Assistant professor of Parasitology, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz,Iran.
3 DVSc of Poultry Diseases, Poultry Disease Clinic, Yazd Province, Iran.
چکیده [English]

Coccidiosis is recognized as a serious parasitic disease in quail industry recently. But the data on occurrence, clinical signs, species of coccidia and pathological changes in Japanese quail are rare, especially in Iran despite significant improvement of commercial quail breeding in this country in recent decades. Thus, in the present paper was studied natural infection of quail coccidiosis in three commercial rearing farms with 70-80% morbidity and 3-5% mortality rate in Yazd province. For this purpose, fecal sample, oocyst examination and morphological study were performed besides necropsy and histopathology to confirm diagnosis. In the affected birds, clinical signs were including brown diarrhea, weakness, anorexia and pale face. In fecal examination using by morphometric index of oocysts, three species of the genus Eimeria were identified including E. uzura, E. bateri and E. tsunodai. At necropsy, the main gross lesions were edema, congestion and small blood spots in the middle and lower parts of small intestine and upper part of large intestine. At histopathologic examination, endogenous stages of the parasites were observed in the intestine. Also, hyperplasia of the intestinal glands, mild congestion, infiltration of mononuclear cells, and edema was observed. These results presented for the first time in Iran which could be valuable for prevention and treatment of quail coccidiosis. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coccidiosis
  • Pathomorphology
  • Japanese quail
  • Yazd
1. Amoudi, M. A. 1987. Eimeria tahamensis n. sp. (Apicomplexa: Eimeriidae) from the Arabian quail (Coturnix delegorguei arabica). Journal of Protozoology 34(4): 455–456.
2. Alan-Kocan, A., L. Hannon, and J. Hammond-Eve. 1979. Some parasitic and infectious disease of Bobwhite quail from Oklahoma. Proceeding of the Oklahoma Academy of Science 59: 20-22.
3. Bashtar, A. R., F. Abdel-Ghaffar, K. Al-Rasheid., H. Mehlhorn, I. Nasr. 2010. Light microscopic study on Eimeria species infecting Japanese quails reared in Saudi Arabian farms. Parasitology Research 7(2):409-16.
4. Berto, B. P., S. V. Cardozo, W. L. Teixeira-Filho, A. M. R. Ferreira, C. W. G. Lopes. 2008. Aflatoxin effect on the oocysts morphometry and contribution on the morphology of Eimeria bateri Bhatia, Pandey and Pande, 1965 of the Japanese quail Coturnix japonica, in Brazil. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology 17:235–8.
5. Carvalho, F. S., A. A. Wenceslau, M. Teixeira, J. A. Matos Carneiro, A. D. B. Melo, and G. R. Albuquerque. Diagnosis of Eimeria species using traditional and molecular methods in field studies. Veterinary Parasitology 2011; 176(2-3): 95– 100.
6. Duszynski, D. W., and R. J. Gutierrez. 1981. The coccidia of quail in the United States. Journal of Wildlife Diseases 17 (3) 371–379.
7. Duszynski, W. D., and P. G. Wilber. 1997. A guideline for the preparation of species description in the Eimeridae. Journal of Parasitology 83: 33-336.
8. Garcia E., A. A. Mendes, C. C. Pizzolante, N. Veiga, T. K. Mattos. 2002. Alimentação de codornas com milho moído e ração de postura no período pós-jejum durante a muda forçada e seus efeitos sobre o desempenho. Brazilian Journal of Poultry Science 4:119- 126.
9. Goowin, M.A. 1989. Cryptosporidiosis in birds a review. Avian Pathology 18, 365.
10. Haug A, A. G. Gjevre, P. Thebo, J. G. Mattsson, and M. Kaldhusdal. 2008. Coccidial infections in commercial broilers: epidemiological aspects and comparison of Eimeria species identification by morphometric and polymerase chain reaction techniques. Avian Pathology 37(2): 161–170.
11. Luchese, F. C., M. Perin, R. S. Aita, V. D. Mottin, M. B. Molento, and S. G. Monteiro. 2007. Prevalence of Eimeria species in industrial and alternative bred chicken. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science 44 (2): pp. 81–86.
12. McDoughald, L. R., and S. H. Fitz-Coy. 2013. Coccidiosis; Parasitic Diseases, 1148-1166, In: Diseases of Poultry, 13th Edition. (Swayne, D.E., Glisson, J.R., McDougald, L.R., Nolan, L.K., Suarez, D.L., Nair, V.). John Wiley & Sons, Inc.
13. Mirzaei, M., and A. Zamandoosti. 2013. The prevalence of intestinal parasites in Japanese quail reared in Bahonar University of Kerman. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 6 (1): 29-34.
14. Norton, C. C., and M. A. Pierce. 1971. The life cycle of Eimeria bateri (Protozoa: Ei‌meriidae) in the Japanese quail Coturnix japonica. Journal of Protozoology 18:57-62.
15. Peek, H. W., and W. J. M., Landmanab. 2011. Coccidiosis in poultry: anticoccidial products, vaccines and other prevention strategies. Veterinary Quarterly 31(3): 143- 161.
16. Richard W. G., R. M. Larry, and B. Robert. 2011. Construction of PCR Primers to Detect and Distinguish Eimeria spp. in Northern Bobwhites and a Survey of Eimeriaon Gamebird Farms in the United States. Journal of Parasitology 97(5):892-895.
17. Ruff, M.D. 1985. Life cycle and biology of Eimeria lettyae sp. n. (Protozoa: Eimeriidae) from the Northern bobwhite, Colinus virginianus (L.). Journal of Wildlife Disease 21(4): 361–370.
18. Teixeira, M., W. L. Teixeira Filho, C. W. G. Lopes. 2004. Coccidiosis in Japanese Quails (Coturnix japonica): Characterization of a Naturally Occurring Infection in a Commercial Rearing Farm. Brazilian Journal of Poultry Science 6 (2): 129 – 134.
19. Tsunoda, L, Y. Muraki. 1971. A new coccidium of Japanese quails: Eimeria uzura n. sp. The Japanese Journal of Veterinary Science 33: 227- 235.
20. Tsutsumi Y. Eimeria tsunodai n.sp. (Protozoa:Eimeriidae). 1972. A cecael coccidium of Japanese quails (Coturnix japonica). The Japanese Journal of Veterinary Science 34:1-9.
21. Umar, H. A., I. A. Lawal, O. O. Okubanjo, and A. M. Wakawa. 2014. Morphometric Identification, Gross and Histopathological Lesions of Eimeria Species in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica) in Zaria, Nigeria. Journal of Veterinary Medicine 1-6.