ردیابی مولکولی سویه‌های برونشیت عفونی طیور در گله‌های گوشتی دارای علائم تنفسی در استان گیلان

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 بخش تحقیقات دامپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، رشت، ایران.

2 اداره کل دامپزشکی استان گیلان- مدیرکل

3 اداره کل دامپزشکی استان گیلان، رشت، ایران

4 بخش تحقیق و تشخیص بیماریهای طیور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سر م سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، کرج، ایران.

چکیده

برونشیت عفونی طیور (IB) به وسیله کروناویروس ها ایجاد می‌شود. برونشیت یکی از عوامل مهم خسارت اقتصادی در طیور بوده که سبب درگیر شدن بیماریهای تنفسی ، نفریت و کاهش تولید و کیفیت تخم مرغ می‌شود. ویروس برونشیت دارای سروتیپ‌های متعددی بوده که ایمنی متقاطع در مقابل همدیگر ایجاد نمی‌کنند. هدف از این مطالعه ردیابی سروتیپ‌های ویروس برونشیت عفونی طیور در فارم‌های گوشتی استان گیلان دارای علائم تنفسی بوده است. در مطالعه حاضر به طور تصادفی نمونه‌های نای و ریه 28 گله گوشتی که دارای علائم تنفسی بودند جمع‌آوری شد. آزمایش RT- PCR بعد از استخراج RNA ویروس از نمونه‌ها جهت تشخیص برونشیت عفونی انجام شد. 20 گله (70درصد) از تعدادکل 28 گله گوشتی از نظر برونشیت عفونی تأیید شد. آزمایش Nested PCR جهت شناسائی سروتیپ‌های درگیر با استفاده از پرایمرهای اختصاصی سه سروتیپ Mass، ۱B/ ۷۹۳ و D274 انجام شد. نتایج نشان داد که 13 نمونه (65درصد) متعلق به سروتیپ Mass، 7 نمونه (35 درصد) به سروتیپ B/ ۷۹۳ و در 2 نمونه (10درصد) هر دو سروتیپ Mass و
B/ ۷۹۳ به طور توأمان ردیابی گردید امادر هیچ یک از نمونه‌ها سروتیپ D274 شناسائی نشد. نتیجه اینکه به منظور وضعیت ایمنی بر علیه برونشیت در گله‌های گوشتی استان گیلان، استفاده دو سروتیپ ماساچوست و B/ ۷۹۳ در برنامه واکسیناسیون و امنیت زیستی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of avian infectious bronchitis serotypes in broiler chicken flocks with respiratory clinical signs in Guilan province

نویسندگان [English]

  • Y. Asadpour 1
  • S. Aghebati 2
  • F. Zahedi 3
  • E. Rahimabadi 1
  • A.H. Shooshtari 4
1 Veterinary Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran.
2 Iran Veterinary Organization, Guilan Provincial Veterinary Service, Rasht, Iran
3 Iran Veterinary Organization, Guilan Provincial Veterinary Service, Rasht, Ira
4 Department of Research and Diagnosis of Poultry Disease Razi Vaccine and Serum Research Institute , AREEO, karaj, Iran.
چکیده [English]

Avian infectious bronchitis (IB) is caused by corona viruses. Infectious bronchitis virus (IBV) is a major cause of economic losses in poultry and can be involved in respiratory disease, nephritis, and both poor egg production and quality by reproductive tract infection. IBV has many serotypes that do not confer cross protection against each other. The aim of this study was conducted to detect IBV serotypes in broiler chicken farms of Guilan province were involveled with clinical signs respiratory disease. In the present study, tracheal and lung tissue samples were collected randomly from 28 broiler chicken farms with respiratory signs. Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) method was done after extraction of RNA virus from samples for diagnosis of IBV. 20 flocks (70%) out of 28 flocks were positive. Nested- PCR method was performed for detection of 3 serotypes of IBV (Mass, 793/B and D274) by using of specific primers. The results showed that 13samples (65%) belonged to Mass serotype, 7 samples(35%) to 793/B and both of Mass, 793/B serotypes were detected from 2 samples (10%), but in all of samples D274 serotype was not detected. In conclusion, for the best immunity against IB in broiler flocks of Guilan province, using of 2 serotypes (Mass, 793/B) in vaccination programs with biosecurity in farms are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious bronchitis virus
  • RT-PCR
  • Nested- PCR
  • Guilan
1- Aghakhan, S.M., N. Afshar., S. Rasoul Nejad Fereidouni., C. Marunesi and M. Khodashenas.1994. Studies on avian viral infection in Iran. Archives of Razi Institute 44 (45): 1-10.
2- Cavanagh, D., K.Mawditt., P. Britton and C.J. Naylor .1999. Longitudinal field studies of infectious bronchitis virus and avian pneumovirus in broiler using type- specific polymerase chain reaction. Avian Pathology 28:593-605.
3- Cavanagh, D. and J. R. Gelb .2008. Infectious Bronchitis in Diseases of poultry Saif, Y.M., Fadly, A.M., Glisson, J.R, McDougald, L.R., Nolan, L.K., Swayne, D.E. 12th edition. Iowa State University Press, Ames, Iowa; 117-130.
4- Ghahremani, N., M.H. Bozorgmehri Fard., H. Shoushtari., R.Momayez., N.Sheikhi., A.Khoshzahmat. and F. Eshratabadi. 2011. Molecular analysis of infectious bronchitis virus isolated in Iran from 1998-2008. Journal of Animal Veterinary Advance 10: 2961-2967.
5- Gholami Ahahngaran, M., S.Charkhkar., A.H. Shoushtari, M.H. Bozorgmehrifard and F. Eshrat-Abadi. 2008. Molecular identification and typing of infectious bronchitis virus in respiratory syndrome cases of broiler chickens in Isfahan province. Journal of Iranian Veterinary Science 3: 469-76.
6- Homayounimehr, A., A. Pakbin , R. Momayyez and S.M. Fatemi .2016. Detection and identification of infectious bronchitis virus by RT-PCR in Iran. Tropical Animal Health Production 48(5):973-8.
7- Hosseini Aliabad, S.A., R. Momayez, M. Mahmodzadeh and A. Yosefi. 2013. Detection of 793/B serotype of infection bronchitis virus from broiler flocks with respiratory signs in west of Mazandran province. Journal of Veterinary Clinical Research 4(2):91-97 [In Farsi].
8- Jahantigh, M., S. Salari and M. Hedayati. 2003. Detection of infectious bronchitis virus serotypes by reverse transcription polymerase chain reaction in broiler chickens Springer Plus, 2:36.
9- Mehrabanpour, M.J. and Sh. Emadi. 2016. Detection of Infectious Bronchitis Virus B/793 Serotype in Broiler Chicken in Shiraz by Molecular Method. Journal of Veterinary Microbiology 12(1):21-27 [In Farsi].
10- Nouri, A., K. Assasi and M.R. Seyfi-Abad Shapouri. 2003. Field study of Infectious Bronchitis Virus in broiler using type-specific RT-PCR. Archives of Razi Institute 55:1-10.
11- Poorbaghi, SL., A. Mohammadi and K.Asasi .2012. Molecular detection of avian Infectious Bronchitis Virus serotypes from clinically suspected broiler chicken flocks in Fars province of Iran. Pakistan Veterinary Journal 32(1): 93-96.
12- Roser, D., J.Pujols., G.Ordonez., R. Porta. and N.Majo. 2008. Molecular epidemiology and evolution of avian infectious bronchitis virus in Spain over a fourteen-year period. Journal of Virology 374(1): 50-59.
13- Roussan, D.A., R. Haddad And G. Khawaldeh. 2008a. Molecular survey of respiratory pathogens in commercial broiler chicken flocks with respiratory diseases in Jordan. Poultry science 87:444- 448.
14- Roussan, D.A., W. S .Totanji and G.Y. Khawaldeh. 2008b. Molecular subtype of infectious bronchitis virus in broiler flocks in Jordan. Poultry science 7:661–664.
15- Roussan, D.A., G.Y. Khawaldeh. and I.A. Shaheen .2009. Infectious bronchitis virus in Jordanian chickens: seroprevalence and detection. Canadian Veterinary Journal 50(1):77-80.
16- Seger, W., A. Ghalyanchi Langeroudi, V. Karimi. , O. Madadgar. , M. Vasfi Marandi. and M. Hashemzadeh. 2016. Prevalence of avian infectious bronchitis virus in broiler chicken farms in south of Iraq, 2014 – 2015. Veterinary Research Forum 7(4):317-321.
17- Seifi, S., K. Asasi. and A. Mohammadi. 2009. A study of natural co-infection caused by avian influenza (H9 subtype) and infection bronchitis viruses in broiler chicken farms showing respiratory signs. Online Journal of Veterinary Research 13: 53-62.
18- Seifyabad Shapouri, M.R., M. Mayahi, S. Charkhkar, and K. Assasi. 2002. Serotype identification of recent Iranian isolates of infectious bronchitis virus by type-specific multiplex RT-PCR. Archives of Razi Institute 53: 79-85.
19- Shoushtari, A.H., R. Toroghi, R Momayez. and S. A.Pourbakhsh. 2008. 793/B type, the predominant circulating type of avian infectious bronchitis viruses 1999-2004 in Iran: a retrospective study: Archives of Razi Institute 63(1):1-5.