تاثیر رقیق کننده در نسبت های مختلف همراه با آنتی بیوتیک بر روی نگهداری کوتاه مدت و حرکت اسپرم در منی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris Lovetzky 1828)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The influence of extender solution in different dilution ratios accompanying antibiotic on short-term storage and sperm motility of sturgeon (Acipenser nudiventris Lovetzky 1828) semen