ارزیابی مراحل چرخه فحلی در موش‌های Balbc

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

بخش تحقیق، پرورش و تولید حیوانات آزمایشگاهی، موسسه واکسن و سرم­ سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

در جوندگان چرخه تولید مثل با نام چرخه فحلی شناخته می‌شود. این چرخه برخلاف سایر پستانداران اهلی، در جوندگان بسیار کوتاه مدت است. طول کوتاه چرخه فحلی این حیوانات را به مدلی مناسب برای مطالعات دستگاه تولید مثل، ارزیابی تاثیر عوامل بیرونی از جمله داروها، و تنش‌های تغذیه‌ای تبدیل نموده است. باتوجه به اهمیت شناخت دقیق ویژگی‌های چرخه تولید مثل در موش‌ها به ویژه در سویه‌های همخون از جمله Balb/c که در قیاس با سویه‌های غیرهمخون نرخ تولید نتاج پایین‌تری را نشان می‌دهند، هدف از طراحی مطالعه پیش رو ارایه روشی ساده و قابل اطمینان به منظور ارزیابی وضعیت چرخه تولید مثل این حیوانات می‌باشد. در موش و رت شناسایی مراحل مختلف چرخه فحلی بر اساس نسبت انواع مختلف سلول‌های مشاهده شده در تراوشات واژن صورت می‌گیرد. به منظور اجرای آزمایش 5 سر موش Balb/c و 5 سر موش NMRI مورد ارزیابی روزانه قرار گرفتند. مدت نمونه گیری 20 روز در نظر گرفته شد. در طول دوره آزمایش موش‌ها به صورت نامحدود به آب و غذا دسترسی داشتند. چرخه نوری 12 ساعت روشنایی 12 ساعت تاریکی در طول دروه آزمایش رعایت می‌شد. نمونه‌ها در بین ساعت 9 الی 11 صبح با استفاده از سرم فیزیولوژی جمع‌آوری و پس از تثبیت شدن با استفاده از رنگ کریستال ویولت، رنگ آمیزی و با استفاده از میکروسکوپ مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند. داده‌های حاصل از این مطالعه نشان داد که انواع سلول‌ها و نسبت آنها در طول 4 مرحله چرخه فحلی به ترتیب شامل: 1) مرحله پرواستروس با 2 نوع سلول شامل سلول شاخی و سلول اپیتلیال می‌شود، 2) مرحله استروس با یک نوع سلول که شامل سلول‌های شاخی می‌باشند قابل شناسایی است، 3) مرحله مت-استروس با 2 جمعیت سلولی شامل سلول شاخی و لوکوسیت قابل شناسایی است، 4) دی-استروس با یک جمعیت سلولی مشتمل از سلول‌های لوکوسیت قابل شناسایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Balb/c mice estrous cycle stages

نویسندگان [English]

  • N. Dadashpour Davachi
  • R. Fallahi
  • A.R. Yousefi
  • M.A. Mansouri
Department of Research, Breeding and Production of Laboratory Animals, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran​
چکیده [English]

Reproductive cycle in rodents is known as estrous cycle. In rodents, the duration of the estrous cycle is shorter than other mammals. The shortened estrous cycle made rodents as a suitable animal model to evaluate the impact of drug treatment, nutritional effect, and stress on reproductive cycle. In bread mouse like BALB/c showed significant decrease in case of reproductive efficiency. The aim of the present study was to find simple and reliable method for detection of different stages of estrous cycle in rodents, especially in mice. One of the proposed methods in estrous cycle monitoring would be the conventional vaginal sampling. In the present study, this method has been modified. To conduct the study we use 10 mice. Mice had ad libitum accessed to water and food. The light cycle was 12:12 (L/D). All the samples were collected between 9-11 A.M. Sampling was performed using 100 µL sampler and physiological slain solution. Results of the present study revealed that a combination of three different cell types were detectable during Pro-estrous (nuclear epithelial cells, cornified epithelial cells), Estrous (cornified epithelial cells), Met-estrous (cornified epithelial cells, and leucocytes), and Di-estrous (leucocytes).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estrus
  • Rodents
  • Estrous Cycle
  • Vagina
1- Achiraman, S., Archunan, G., SankarGanesh, D., Rajagopal, T., Rengarajan, R.L., Kokilavani, P., Kamalakkannan, S., Kannan, S., 2011. Biochemical Analysis of Female Mice Urine with Reference to Endocrine Function: A Key Tool for Estrus Detection. Zoological Science 28, 600-605.
2- Allen, E., 1922. The oestrous cycle in the mouse. American Journal of Anatomy 30, 297-371.
3- Bernard, R.T., Hall, J., 1995. Failure of the estrous cycle and spermatogenesis to respond to day length in a subtropical African rodent, the pouched mouse (Saccostomus campestris). Biol Reprod 52, 1291-1295.
4- Champlin, A.K., Dorr, D.L., Gates, A.H., 1973. Determining the stage of the estrous cycle in the mouse by the appearance of the vagina. Biol Reprod 8, 491-494.
5- McLean, A.C., Valenzuela, N., Fai, S., Bennett, S.A., 2012. Performing vaginal lavage, crystal violet staining, and vaginal cytological evaluation for mouse estrous cycle staging identification. J Vis Exp, e4389.