بررسی میزان برخی پارامترهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پرورشی سفید هندی(Fenneropenaeus indicus)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some biochemical constituents of hemolymph in the Indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus)