اندازه گیری هیدروکسی پرولین تاندون اسب با استفاده از یک روش اسپکتروفوتومتری اصلاح شده

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Determination of hydroxyproline in equine tendon using a modified spectrophotometric method