تاثیر ویتامینCبر برخی پارامترهای رشد، نرخ بازماندگی و شاخص کبدی در فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso huso)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effects of vitamin C on some growth parameters, survival and hepatosomatic index in juvenile cultured beluga, Huso huso