فراوانی گونه های فوق خانواده تریکو سترانژیلوئیده آ در دامهای کوچک کشتار شده شهر یزد در سال ۱۳۸۲-۱۳۸۳

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Frequency of super family species of Trichostrongyloid A.   In the small animals slaughtered in Yazd in 1382-1383