بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک روده در طیور دچار آنتریت ارجاعی به درمانگاه های طیور شهرستان تبریز در سال 1384

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Evaluation of intestinal histopathologic changes in poultry with enteritis referred to the avian clinics of Tabriz in 2005