مطالعه مقایسهای تشخیص سارکوسیستیس در لاشه گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه تبریز

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Comparative study on sarcocystis diagnosis in meat of slaughtered sheep in Tabriz