ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی قسمت‌های هوایی روغن فرار گیاه بومادران بر برخی باکتری‌های گرم مثبت جدا شده از اورام پستان گاو در منطقه شهرکرد

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

ورم پستان یکی از بیماری‌های مهم گاوهای شیری در سراسر دنیا قلمداد می‌شود و با کاهش تولید شیر موجب ضرر و زیان اقتصادی زیادی می‌شود. تولید متابولیت‌های ثانویه مضر، ایجاد مقاومت ضد میکروبی و بقایای دارو در محصولات دامی در پی درمان ورم پستان با آنتی‌بیوتیک‌ها سبب شده تا استفاده از داروهای گیاهی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی برون تنی فعالیت ضدباکتریایی روغن فرار گل و برگ گیاه بومادران بر برخی پاتوژن‌های عامل ورم پستان گاو در منطقه شهرکرد می‌باشد. برای این کار روغن فرار بومادران با استفاده از دستگاه کلونجر مطابق با دارونامه بریتانیا تهیه، و ترکیبات تشکیل دهنده آن توسط دستگاه GC/MS اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی اثر ضدمیکروبی آن برروی باکتری‌های جدا شده از ورم پستان از دو روش انتشار در آگار و رقت‌سازی سریال استفاده شد. نتایج حاصل از انتشار دیسک نشان داد که روغن فرار بومادران در مقدار mg/mL ۵ اثر مهاری بر روی همه باکتری‌های مورد مطالعه دارد. در روش رقت‌سازی سریال، میزان MIC روغن فرار بومادران علیه استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیس‌گالاکتیه و انتروکوکوس فکالیس ۷۳mg/mL/4 و میزان MBC برابر mg/mL ۴۶/9 بود. برای استافیلوکوکوس اورئوس MIC و MBC به ترتیب mg/mL ۳۶۵/2 وmg/mL 73/4 بود. بر اساس یافته‌ها نتیجه‌گیری می‌شود که از روغن فرار بومادران می‌توان به عنوان عاملی برای از بین بردن باکتری‌های عامل ورم پستان در محیط آزمایشگاهی(In vitro) استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of antibacterial activity of essential oil from arial part of Achellia millefolium against some gram-positive bacteria isolated from bovine mastitis in Shahrekord district

نویسندگان [English]

  • A. Ebrahimi Kahrizsangi 1
  • S. Habibian Dehkordi 2
  • R. Hakimi Alni 3
  • M. Dokhtfaraj 4
  • M. Hemati 4
1 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
3 PhD student of bacteriology, Faculty of para veterinary, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
4 MSc of bacteriology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Mastitis is one of the major diseases of dairy cows throughout the world which is associated with severe economic losses for dairy producer. Antimicrobial resistance, production of secondary harmful metabolites and drug residues in animal products following use of antibiotics are shifting interests of clinicians into the use of medical plants. The aim of present study was to evaluate in-vitro antibacterial activity of Achillea essential oil extract against some gram positive bacteria isolated from cases of bovine mastitis in Shahrekord. Essential oil was obtained by Clevenger apparatus according to British pharmacopeia protocol. The chemical composition was analyzed by GC/MS. Disk diffusion and macro dilution methods were used for the determination of antibacterial activity. Disk diffusion method showed that the essential oil in concentrations of 5mg/mL may inhibit all bacterial growth. Macro dilution test revealed that for Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, and Enterococcus faecalis, the MIC and MBC were 4.73 mg/mL and 9.46 mg/mL, respectively. The MIC and MBC of Staphylococcus aureus were 4.73 mg/mL and 2.365mg/mL, respectively. According to the results, it was concluded that essential oil of Achillea extract might be used in vitro as a bactericidal agent for the bacteria that cause mastitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Achillea oil extract
  • Staphylococcus aureus
  • Streptococcus agalactiae
  • Streptococcus dysgalactiae
  • Enterococcus faecalis


1. Arias, C., Singh, K., Panesso, D., Murray, BE. (2007). Time-Kill and Synergism Studies of Ceftobiprole against Enterococcus faecalis, Including ß-Lactamase-Producing and Vancomycin-Resistant Isolates. International Journal of Antimicrobial Agents, 51(6):2043-2047.
2. Ataei, Z., Abdolahi, H., Naderipour, S., Siros, Mohamadi. (2006). An in vitro study of the effects of Yarrow, Chamomile and Rhubarb herbal extracts on Candida albicans and common oral bacteria. Journal of the Indian Dental Association. 18(3): 0-0.
3. Barel, S., Segal, R., Yashphe, J.(1991). The antimicrobial activity of the essential oil from Achillea fragrantissima. Journal of Ethnopharmacology, 33(1): 187-191.
4. Baser,KH., Demirci, B., Demirci, F., Koçak, S., Akinci, C., Malyer, H., Güleryüz, G. (2002). Composition and antimicrobial activity of the essential oil of Achillea multifida. Planta Medica. 68(10): 941-943.
5. Candan, F., Unlu, M., Tepe, B. (2003). Antioxidant and antimicrobial activity of the essential oil and methanol extracts of Achillea millefolium subsp. millefolium Afan. Journal of Ethnopharmacology. 87(2): 215-220.
6. Chung, KT., Thomasson, WR., Wu-Yuan, CD. (1990). Growth inhibition of selected food-borne bacteria, particularly Listeria monocytogenes, by plant extracts. Journal of Applied Bacteriology. 69(4): 498-503.
7. Cristina, A., Figueiredo, S., Salomé, M., Pais, S. (1991). Achillea millefolium (yarrow) cell suspension cultures: Establishment and growth conditions. Biotechnology Letters. 69(4): 498-503.
8. Foster, S., Duke, J.A. (1990). A field guide to medicinal plants. (2nd th) Eastern and Central N America. Houghton Mifflin Co. p: 225-227.
9. Hesanpour, A.k., Amini, F. (2003). Cell Culture and Plant Tissue. (3nded). Isfahan. Jahad Publications. p. 150-181.
10. Lasagno MC, Vissio C, Reinoso EB., Reinoso, E.B., Raspanti, C., Yaciuk, R., Larriestra, A.J., et al. (2012). Development of an experimentally induced Sreptococcus uberis subclinical mastitis in goats. Veterinary Microbiology. 154(3): 376-383.
11. Morteza-Semnani, K., Azadbakht, M., Khansari, N. (2003). The essential oils composition of Achillea wilhelmsii C. Koch leaves and flowers. Journal of Medicinal Plants Research, 2: 55-58.
12. Mosaferi, S. (2003). Mammary disease in domestic animals. (1nd ed). Tabriz. Islamic Azad University of Tabriz Publications. P:35-38.
13. Nourmohammadzadeh, F. (2004). Cattle Diseases. (2nd ed). Tehran. Noor Bakhsh Publications. P:38‌-40.
14. Quinn P.J., Carter, M.E., Markey, B.K., Leonard, F.c., Hartigan, p., Faninig, S., Fitz Patrick E.S. (1994) Clinical Veterinary Microbiology. (1nd ed). London. mosby London: p: 118-126.
15. Radostits, OM., Gay, C.C, Hinchcliff, K.W. (2006). Veterinary medicine. (10th ed). London, Saunders Elsevier. 5: 673-762.
16. Rasooli, I., Rezaei, M.B. (2002). Bioactivity and chemical properties of essential oils from Zataria multiflora and Mentha longifolia. Iranian Journal of Parasitology. 14(2): 141-146.
17. Saeidnia, S., Gohari, A.R., Yassa, N. (2005). Composition of the volatile oil of Achillea conferta from Iran. Daru. 13(1). 34-36.
18. Shrmn, S.N., Adlakha, S.C. (1997). Text book of veterinary microbiology. (1nd ed). Indian. Vikas Publishing House. P:152-178
19. Stojanovic, G., Radulovic, N., Hashimoto, T. (2005). In vitro antimicrobial activity of extracts of four Achillea species: The composition of Achillea clavennae L. (Asteraceae) extract. Journal of Ethnopharmacology, 101(1): 185-190.
20. Tajik, H. (2009). Comparative evaluation of antimicrobial efficacy of aqueous and alcoholic extracts of yarrow against pathogenic microorganisms. Urmia Medical Journal. 4(2): 114-122.
21. Tajik, T., Shokouhi, Sabet., Jalali, F., Sobhani, A., Shahbazi, Y., Soleimanzadeh, M. (2008). In vitro assessment of antimicrobial efficacy of alcoholic extract of Achillea millefolium in comparison with Penicillin derivatives. Journal of Animal and Veterinary Advances. 7(4): 508-11.