تکثیر اووسیست‌های کریپتوسپوریدیوم بیله‌ای درتخم مرغ جنین‌دار عاری از پاتوژن‌های اختصاصی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و دانشیار بخش بیماریهای باکتریایی، انگلی و قارچی طیور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

2 عضو هیأت علمی و استادیار بخش انگلشناسی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

چکیده

کریپتوسپوریدیوم بیله‌ای انگل تک یاخته ای و بیماری‌زای اختصاصی طیور است که قادر به رشد و تکثیر در سلول‌های پوششی دستگاه تنفسی، گوارشی و ادراری ماکیان می‌باشد و از صنعت ماکیان ایران هم جدا شده است. هدف از این تحقیق بررسی توانایی تکثیر این انگل در تخم مرغ جنین دار SPF بود. اووسیست های انگل با کمک پاساژ در جوجه و با استفاده از دی کرومات پتاسیم 5/2 در صد تکثیر و نگهداری شده بودند. ابتدا مراحل مختلف خالص نمودن اووسیست های انگل، از جمله روش تعدیل یافته شناور سازی با محلول شکر اشباع شیتر و افزودن هیپوکلریت سدیم انجام گرفت. سپس اووسیست ها با کمک محلول PBS شسته شدند و آنتی بیوتیک های مناسب اضافه گردید. دو نمونه شامل اووسیست های کامل و باز نشده و اووسیست‌های انگل پس از مجاورت با مایع آزاد کننده اسپوروزوئیت، به طور جداگانه در حفره آلانتوئیک تخم مرغ های SPF  جنین دار 10 روزه تلقیح شدند. سپس تخم مرغ ها در انکوباتور 37 درجه سانتی گراد به مدت 7 روز نگهداری و هر روز نور بینی گردید. نتایج نشان داد که هر دو نوع نمونه تلقیح شده منجر به رشد وتکثیر مراحل مختلف انگل در پرده کوریو آلانتوئیک و رها شدن اووسیست‌ها در مایع آلانتوئیک شده است. در تلقیح 05 x 1 اووسیست، 106 x 1 اووسیست از مایع آلانتوئیک یک تخم مرغ حاصل شد. با توجه به تکثیر مناسب کریپتوسپوریدیوم بیله ای در تخم مرغ های جنین دار، بنظر می رسد که در کارهای تحقیقاتی و در موارد نیاز به تکثیر محدود انگل، به خوبی می توان از تلقیح مستقیم اووسیست های دست نخورده انگل به تخم مرغ جنین دار SPF یا احتمالاً تخم جنین‌دار سایر پرندگان هم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Propagation of Cryptosporidium baileyi in the chicken embryonated SPF eggs

نویسندگان [English]

  • M. Banani, 1
  • Gh.R. Karimi, 2
1 Associate Professor of Razi Vaccine & Serum Research Institute, Iran. Karimi,
2 Assistant Professor of Razi Vaccine & Serum Research Institute, Iran.
چکیده [English]

Cryptosporidium baileyi is one of the pathogen protozoa which is specific for poultry. C. baileyi is able to infect, grow and reproduce in epithelial cells of respiratory, gastrointestinal and urinary tracts of chickens. This parasite has been isolated from Iran poultry industry. The aim of this study was to propagate the parasite in the chicken embryonating SPF eggs. Oocysts were maintained by passage through chicks. Faeces containing excreted oocysts were mixed with 2.5% potassium dichromate (w/v) and stored at 4°C. Oocysts of C. baileyi were purified and cleaned by modification of Sheater’s sugar flotation method and using 1% sodium hypochlorite solution.  The oocysts were washed with PBS and appropriate antibiotics were added. Ten day- old embryonating SPF eggs were inoculated via allantoic cavity with 1x 105 oocysts or equivalent oocysts exposed by excystation fluid. The eggs inoculated by samples were incubated 7 days at 37 ºC and candled once a day. The results showed that both inoculated samples were able to grow and propagate in chorio allantoic membrane and release the oocysts in allantoic fluid. Inoculation of 1x105 oocysts caused releasing of 1x106 oocysts in the allantoic fluid of one egg. Upon the results the propagation of C. baileyi in the chicken embryonating SPF eggs can be used in research works. This method can be used for limited propagation of the parasite using the intact oocysts as inoculated samples in embryonating eggs of chickens or even other birds.. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propagation
  • Oocyst
  • Cryptosporidium baileyi
  • chicken embryonating SPF egg
1- Ahourai, P. , Ezzi, A. , Gholami, M.R. , Vandeyousefi, J. , Kargar, R. and Maalhagh, N. (1986); Cryptosporidium spp. In new born lambs in Iran. Arch. Inst. Razi, 36/37, IS.
2- Banani, M., Dadras,H., Khodakaram – Tafti, A. and Sajjadi, M. (1996). Cryptosporidial lesions in broiler chickens suffering from IBD HN Shiraz. Pajouhesh and Sazandgi : 32 :100 – 104 ( In persion ).
3- Banani, M., Dadras, H., Moazeni-Jula, G., Hooshmand-Rad, P., Khodashenas, M., Nili, H. and Sajjadi, M. (2000); Isolation and identification of Cryptosporidium baileyi and serologic incidence of Cryptosporidium in Shiraz broiler flocks. World’s Poultry Congress, Montreal, Canada. Pp: 20-24.
4- Banani, M., Dadras, H., Moazeni-Jula, Gh., Karimi, Gh., Afkhamnia, M., and Mokhber, L., (2012).  Efficacy of different concentrtation of sodium hypochlorite on the in vitro excystation of sporozoites of Cryptosporidium baileyi. Pajouhesh and Sazandgi : 96 :1 – 6 ( In persion ).
5- Banani, M., Pourbakhsh, S.A., Ezzi, A., Ardehali, M. and Jannati, M. (2002): Coinfection associated with naturally occurring cryptosporidiosis in broilers. Archives of Razi Institute. 53: 67-77.
6- Current, W.L. and Long , P.L. (1983). Development of human and calf Cryptosporidium in chicken embryos. J. infectious Dis. 148(6): 1108-1113.
7- Current, W.L. , Upton, S.J. and Hynes, T.B. (1986); The life cycle of Crypotosporidium baileyi n. SP. (apicomplexa, cryptosporidiidae) infecting chickens. J. protozool. , 33(2), 289296.
8- Current,W. L. and Layer, D. B. (1988). Development of and serologic evaluation of acquired immunity to Cryptosporidium baileyi by broiler chickens. Poultry Sci. 67: 720-729.
9- Current, W.L. (1990); Techniques and Laboratory maintenance of cryptosporidium. In: Dubey, J.P. , Speer, C.A. and Fayer, R. (Eds). Cryptosporidiosis of man and animals. Pp: 31-49 (Boca Raton, FL, CRC press).
10- Current, W.L. (1997); Cryptosporidiosis. In: Calenek, B.W. , Barnes, H.J. , Beard, C.W. , NC Dougald and Saif, Y.M. (Eds). Diseases of Poultry, 10thed, (Lowa State Univ. press, Amess)
PP: 883-890.
11- Ditrich, O., Palkavic,L., Sterba,J., Prokopic, J., loudova, J. and Giboda, M. (1990); The first finding of Cryptosporidium baileyi in man. Parasitology Res. 77,44.
12- Fayer, R. , Speer, C.A. and Dubey, J.P. (1990); General biology of cryptosporidium, In: Cryptosporidiosis of man and animals, Dubey, J.P. , Speer, C.A. , and Fayer, R. , Eds, CRC press, Boca Raton, FL.
13- Fayer, R. (1995); Effect of sodium hypochlorite exposure on infectivity of Cryptosporidium parvum oocysts for neonatal BALB/c. Appl. Environ. Microbiol. 61(2):844-6.
14- Fayer, R.Speer, C.A., and Dubey, J.P. (1990). General biology of Cryptosporidium. In: Dubey, J.P., Speer, C.A., and Fayer, R. (Eds).   Cryptosporidiosis of man and animals. (Boca Raton, FL, CRC Press.)
15- Fayer, R. (1997); Cryptosporidium and cryptosporidiosis. CRC press. , PP. 1-41, 43-64, 111-128.
16- Gharagozlou, M.Y. and Khodashenas, M. (1985). Cryptosporidiosis in a native rooster with chronic proliferative enteritis". Arch. , Vet. , 17, 129-138.
17- Hoerr, F.J. , Current, W.L. and Haynes.T.B. (1986); "Fatal Cryptosporidiosis in quail." Avain Dis. , 30, 421.
18- Khodakaram Tafti, A., Sohrabi Haghdoost, I., Bozorgmehrifard, M. H. and Naghshineh, R. (1995) A pathological study (gross and microscopic pathology) of Marek's disease (MD) in some poultry farms of Tehran area. J. Fac. of Vet. Med. Univ. of Tehran 51, 29-47.
19- Lindsay, D.S., ., Sundermann,C.A. and Blagburn, B. L. (1988). Cultivation of  Cryptosporidium baileyi: studies with cell cultures, avian embryos and pathogenicity of chicken embryo-passaged oocysts. J. Parasitol., 74(2): 288.
20- Lindsay, D.S., Blagburn, B. L., Sundermann, C.A. and Hoerr, F.J.(1989). Experimental infections in domestic ducks with Cryptosporidium baileyi isolated from chickens. Avian Diseases. 33: 69-73.
21- Noori, M.,Bozorgmehri –Fard, M.H.,and Mosavari, N. (1994).Respiratory and intestinal cryptosporidiosis in commercial chicken in Tehran. Journal of the Facultyof Veterinary  Medicin. UnIversity of Tehran.49: 93 -98 (In persian).
22- Ortega-Mora, L.M. , Tronooso, J.M. , Roio-Vazquez, F.A. and Gomes-bautista, M. , (1992). Evaluation of an improved method to purify  Cryptosporidium parvum Oocysts. Res and Reviews in parasitol. , 52(3-4). 127-130.
23- Ungar, B.L. , Soave, R. , Fayer, R. and Nash, T.E. (1986); "Enzyme immunoassay detection of immunoglobulin M and G antibodies to Cryptosporidium in immunocompetenent and immunocompromised persons." J. Infect. Dis. , 153, 570.
24- Weir, S.C., Pokorny, N. J., Carreno, R. A., Trevors, J. T., and Lee, H., (2002). Efficacy of common laboratory disinfectants on the infectivity of Cryptosporidium parvum oocysts in cell culture. Appl. Environ. Microbiol.68(5):2576-9.