بررسی سرولوژیک آنفلونزای اسبی در اهواز

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز‌

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

آنفلونزای اسبی یک بیماری حاد، عفونی و بسیار مسری تنفسی است که توزیع جهانی داشته و با واگیری بسیار بالا و مرگ میر کم همراه می باشد. بیماری توسط دو تحت تیپ H7N7 و H3N8 جنس A ویروس آنفلونزا ایجاد شده و از نظر بالینی با تب، سرفه و ترشحات بینی مشخص می گردد. در مطالعه حاضر وضعیت حضور آنتی بادی بر علیه دو تحت تیپ ویروس آنفلونزای اسبی در 100 راس اسب موجود در منطقه اهواز با استفاده از روش HI بررسی گردید. خونگیری از اسب های مورد نظر در حد فاصل دی ماه 83 لغایت تیر ماه 84 صورت گرفت. اسب های مورد مطالعه از هر دو جنس نر و ماده بوده و به سه گروه (زیر 2 سال، 2 تا 10 سال و 10 سال به بالا) تقسیم بندی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که از مجموع اسب های تحت بررسی تنها 2 راس نریان (8 ساله و 16 ساله) واجد تیتر پادتن بر علیه تحت تیپ H3N8  ویروس بوده اند. در هر دو مورد عیار پادتن، 64/1 تعیین گردید. با توجه به عدم واکسیناسیون دام های منطقه به نظر می رسد که علت حضور پادتن در این دو راس، آلودگی آنها به ویروس آنفلونزای اسبی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A serological survey on equine influenza in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • A.R Ghadrdan-Mashhadi 1
  • M.R Seifi-Abad Shapoori 2
  • V Aghajani 3
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz Shahid Chamran University
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz Shahid Chamran University
3 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz Shahid Chamran University.
چکیده [English]

Equine influenza is an acute, infectious and highly contagious respiratory disease with worldwide distribution and high morbidity and low mortality. The disease caused by H7N7 and H3N8 subtypes of genus (type) A of influenza virus. The most significant clinical signs of this disease are fever, coughing and nasal discharge. In this study, the pres