بررسی سرولوژیک آنفلونزای اسبی در اهواز

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز‌

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

آنفلونزای اسبی یک بیماری حاد، عفونی و بسیار مسری تنفسی است که توزیع جهانی داشته و با واگیری بسیار بالا و مرگ میر کم همراه می باشد. بیماری توسط دو تحت تیپ H7N7 و H3N8 جنس A ویروس آنفلونزا ایجاد شده و از نظر بالینی با تب، سرفه و ترشحات بینی مشخص می گردد. در مطالعه حاضر وضعیت حضور آنتی بادی بر علیه دو تحت تیپ ویروس آنفلونزای اسبی در 100 راس اسب موجود در منطقه اهواز با استفاده از روش HI بررسی گردید. خونگیری از اسب های مورد نظر در حد فاصل دی ماه 83 لغایت تیر ماه 84 صورت گرفت. اسب های مورد مطالعه از هر دو جنس نر و ماده بوده و به سه گروه (زیر 2 سال، 2 تا 10 سال و 10 سال به بالا) تقسیم بندی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که از مجموع اسب های تحت بررسی تنها 2 راس نریان (8 ساله و 16 ساله) واجد تیتر پادتن بر علیه تحت تیپ H3N8  ویروس بوده اند. در هر دو مورد عیار پادتن، 64/1 تعیین گردید. با توجه به عدم واکسیناسیون دام های منطقه به نظر می رسد که علت حضور پادتن در این دو راس، آلودگی آنها به ویروس آنفلونزای اسبی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A serological survey on equine influenza in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • A.R Ghadrdan-Mashhadi 1
  • M.R Seifi-Abad Shapoori 2
  • V Aghajani 3
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz Shahid Chamran University
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz Shahid Chamran University
3 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz Shahid Chamran University.
چکیده [English]

Equine influenza is an acute, infectious and highly contagious respiratory disease with worldwide distribution and high morbidity and low mortality. The disease caused by H7N7 and H3N8 subtypes of genus (type) A of influenza virus. The most significant clinical signs of this disease are fever, coughing and nasal discharge. In this study, the presence of antibody against two subtypes of equine influenza virus was studied in 100 horses in Ahvaz region with HI test. Blood samples were collected from January to July 2005. Horses divided to two sexes and three age groups (less than 2 years, 2-10 years and more than 10 years old).The results of this study showed that only two stallion (8 and 16 years old) have had antibodies against subtype of H3N8.The antibody titer in these two cases were 1/64. It was suggested that antibody presence in these two horses due to infection of influenza virus, because the vaccination do not perform in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • عملکرد ریشه

1- رهگذر، رضا (1352) بررسی وجود آنفلوآنزای اسب در ایران و ارتباط سرولوژیکی با آنفلوآنزای انسان، پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه تهران، شماره 327.##

2- Beech, J. (1991) Equine respiratory disorders. Lea and Febiger, USA, pp: 161-167.##

3- Beveridge, W.B. Mahaffey, L.W. and Rose, M. A. (1965) Influenza in horses. Veterinary Record, 77: 57-59.##

4- Easterday, B. C. (1992) Influenza. In: Castro, A. E. and Heuschele, W. P. (Eds.). Veterinary Diagnostic Virology. 5th ed. Saunders company, UnitedState of America. pp: 169-171.##

5- Horner, G. and Ledyard, A. (1988) A serological survey for equine influenza in New Zealand. New Zealand Veterinary Journal, 36(4): 205- 206.##

6- Kawaka, Y.; Bean, W.; Webster, R. G. and Powell, D. G. (1988) Origin of the A/equine/Johannesbrg/86(H3N8) virus: Antigenic and genetic analysis of equine -2 influenza A hemagglutinins. Equine Infectious Disease, 47- 50.##

7- Kawaka, Y. and Webster, R. G. (1989) The first know equine influenza outbreak in South Africa. Arch Virology, 106: 159- 164.##

8- Madic, J.; Martinovic, S.; Naglic, T.; Hajsig, D; and Cvetnic, S. (1996) Serological evidence for the presence of A/equine-1 influenza virus in unvaccinated horses in Croatia. Veterinary Record, 138: 68.##

9- Murphy, F. A.; Gibbs, E.P.; Horzinek, M.C. and Studdert, M.J. (1999) Veterinary Virology. 3th  ed. Academic press, USA, pp: 36, 161-162, 463-464.##

10- Newton, J. and Munford, J.A. (1995) Equine influenza in vaccinated horses. Veterinary Record, 136: 495-496.##

11- Newton, J.R.; Park, A.W; and Wood, J.L.N. (2004) Maximizing the benefits of vaccination against equine influenza. www.IVIS.org/ special-books/lekeux/daly/chapter-Frm.asp?LA=1.##

12- Nosetto, E.; Pecoraro, M.; Galosi, M. and Massone, R. (1989) Isolation of an equine influenza virus strain and epizootiological study of the 1985-66 outbreak in Argentina revue. Scientifique et Technique Office International des Epizooties, 8(1): 123-128. Abstract: Vet cd.##

13- OIE Standard commission (2004) Equine influenza. Manual of standards for diagnostic tests and vaccines. 5thed.World Organization for Animal Health. www.OIE. Int/eng.normes/mmanual/A-00083.htm.##

14- Radostits, O.M.; Gay, C.C.; Hinchcliff, K.W. and Constable, P.D. (2007) Veterinary Medicine, 10th ed, Saunders/Elsevier, Philadelphia, pp: 1322- 1328.##

15- Shortridge, K.F.; Chan, W.H. and Cuna, Y. (1995) Epidemiology of the equine influenza out break in china, 1993-94. Veterinary Record, 13: 160-161.##

16- Wilkins, P.A.; Williams, K. and Del Piero, F.D. (2009) Equine influenza virus. In: Smith, B.P. (Ed). Large Animal Internal Medicine. 4rd ed. Mosby/Elsevier, USA. 543- 545.##