اثرات دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیب لاشه در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس بوشهر

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس بوشهر، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد ایلام

چکیده

در صنعت آبزی پروری بنا به دلایل مختلف از جمله حمل و نقل، دوره های قبل از صید، رقم بندی و ... ماهیان ممکن است محرومیت غذایی را تجربه کنند. در طی دوره های گرسنگی برخی از گونه های ماهیان پروتئین ماهیچه و برخی دیگر لیپید را به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند. بنابراین، با توجه به نقش اساسی دوره های گرسنگی بر ترکیب بیوشیمیایی بدن، مطالعه حاضر در پاییز 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 1 ماه انجام پذیرفت. پس از 3 هفته سازگاری تعداد 120 قطعه ماهی با میانگین وزنی 73/2 ± 39 در قالب طرح کاملاً تصادفی در بین 12 تانک 100 لیتری توزیع شد. گروه شاهد در تمام مدت آزمایش تا حد سیری تغذیه شد و سایر تیمارها به ترتیب دوره های 5، 7 و 10 روز گرسنگی را تجربه کردند. در پایان دوره های گرسنگی (روزهای 6 و 8 و 11) از هریک تیمارها همزمان با تیمار شاهد برای اندازه گیری میزان رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی نمونه برداری صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد که دوره های کوتاه مدت گرسنگی هیچ اثر معنی داری (05/0P). همچنین میزان خاکستر لاشه در تیمار 10 روز گرسنگی به طور معنی داری (05/0>P) بالاتر از تیمارهای 5 روز و 7 روز گرسنگی بود. به طور کلی تحقیق حاضر نشان داد که در زمان ایجاد استرس های غیرقابل پیش بینی از جمله حمل ونقل، رقم بندی و ... اعمال گرسنگی با توجه به اینکه اثرات قابل توجهی بر ترکیب لاشه ندارد، می تواند روش مناسبی برای کم کردن متابولیسم ماهی باشد.  

عنوان مقاله [English]

Effects of short terms starvation periods on body composition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • M Azodi 1
  • E Ebrahimi 2
  • E Motaghi 3
  • V Morshedi 4
1 Msc Graduated of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Iran and Persian Gulf Research and Study Centre, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Assistant Professor of Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Iran,
3 Msc Graduated of Fisheries Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Iran
4 Persian Gulf Research and Study Centre, Persian Gulf University, Bushehr, Iran and Member of Young Researchers Club of Ilam Azad University
چکیده [English]

In aquaculture, fishes might experience periods of food deprivation during pre-harvesting, transporting and sorting. In during starvation, some fish utilize muscle protein as a major energy source and some fish utilize primarily lipids. With respect to vital role of starvation periods on body composition, the current study was carried out for one month in autumn 2010 at research farm of Isfahan University of Technology. After adaptation for three week to experimental conditions, 120 experimental fish, with initial body weight of 39±2.73 g were randomly distributed in twelve 100 L fiberglass tanks and were subjected to 4 different feeding regimes: C, control (fed four times daily); D1 (5 days starvation); D2 (7 days starvation) and D3 (10 days starvation). At the end of starvation periods, Samples for the analyses of body composition (protein, lipid, moisture and ash) was collected. The results indicated that different starvation periods did not affect moisture, protein and lipid values between the treatments and the control group (P> 0.05). Ash value varied significantly (P < 0/05) between the control and the fish starved for 7 and 10 days. Also, ash value in the fish starved for 5 and 7 days were significantly lower (P< 0.05) than the fish starved for 10 days. It could be conclude that during occurrence unpredictable stress such as transporting and sorting, food deprivation could be appropriate method for reducing metabolism in this species, with respect to body composition of rainbow trout were not significantly affected by short-term starvation.

 

1- حاجی مرادی، م.، محبوبی صوفیانی، ن. و علامه، س. ک. (1386) اثر گرسنگی بر سطوح کلسترول، گلوکز و پروتئین پلاسمای خون قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علوم و فنون دریایی، شماره 3 و 4: 23-30.##

2- رضوی شیرازی، ح. (1380) تکنولوژی فرآورده های دریایی. انتشارات نقش مهر. 292 صفحه.##

3- Ali, M., Salam, A. and Ali, Z. (2001) Dynamics of body composition, in relation to various starvation regimes of Chinese grass carp, Ctenopharyngodon idella (Val.). Pakistan Journal of Zoology, 33; 47-52. ##

4- AOAC, (1998) Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 14th ed. Association of Official Analytical Chemists. Arlington. VA, 1141 pp.##

5- Barcellos, L.J.G., Marqueze, A., Trapp, M., Quevedo, R.M. and Ferreira, D. (2010) The effects of fasting on cortisol, blood glucose and liver and muscle glycogen in adult jundi´a Rhamdia quelen. Aquaculture, 300: 231-236.##

6- Black, D. and Love, R.M. (1986) The sequential mobilization and restoration of energy reserves in tissues of Atlantic cod during starvation and refeeding. Journal of Comparative Physiology, 156: 469–479.##

7- Czesny, S., Rinchard, J., Garcia Abiado, M.A., Dabrowski, K. (2003) The effect of fasting, prolonged swimming, and predator presence on energy utilization and stress in juvenile walleye (Stizostedion vitreum). Physiology and Behavior, 79: 597– 603.##

8- Denton, J.E. and Yousef, M.K. (1976) Body composition and organ weights of rainbow trout, Salmo gairdneri. Journal of Fish Biology, 8: 489-499.##

9- Elliott, J.M. (1976) Energy losses in the waste products of brown trout (Salmo trutta L.). Journal of Animal Ecology, 45: 561-580.##

10- Grigorakis, K. and Alexis, M.N. (2005) Effects of fasting on the meat quality and fat deposition of commercial-size farmed gilthead sea bream (Sparus aurata L.) fed different dietary regimes. Aquaculture nutrition, 11: 341-344.##

11- Heide, A., Foss, A., Stefansson, S.O., Mayer, I., Norbery, B., Roth, B., Jenssen, M.D., Nortvedt, R. and Imsland, A.K. (2006) Compensatory growth and fillet crude composition in juvenile Atlantic halibut: Effects of short term starvation periods and subsequent feeding. Aquaculture, 261: 109–117.##

12- Herrera, J. and Munoz, F. (1957) Biological consideration on the chemical composition of the sardine (Sardina pilchardus walb.) from Castellon. Investigación Pesquera, 7: 33-48.##

13- Hung, S.S.O., Liu, W., Li, H., Storebakken, T. and Cui, Y. (1997) Effect of starvation on some morphological and biochemical parameters in white sturgeon, Acipenser transmontanus. Aquaculture, 151: 357-363.##

14- Hutchings, J.A., Pickle, A., McGregor-Shaw, C.R., Poirier, L. (1999) Influence of sex, body size, and reproduction on overwinter lipid depletion in brook trout. Journal of Fish Biology, 55: 1020–1028.##

15- Ince, B.W. and Thorpe, A. (1976) Thae effects of starvation and force feeding on the metabolism of the Northern pike, Esox lusius L. Journal of Fish Biology, 8: 79-88.##

16- Jezierska, B., Hazel, J.R. and Gerking, S.D. (1982) Lipid mobilization during starvation in the rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson, with attention of fatty acids.  Journal of Fish Biology, 21: 682-692.##

17- Jobling, M. (1980) Effects of starvation on proximate chemical composition and energy utilization of plaice, Pleironectes platessa L.. Journal of Fish Biology, 17: 325-334.##

18- Jobling, M. and Koskela, J. (1996) Interindividual variations in feeding and growth in rainbow trout during restricted feeding and in subsequent period of compensatory growth. Journal of Fish Biology, 49: 658–667.##

19- Jobling, M., Meløy, O.H., Dos Santos, J. and Christiansen, B. (1994) The compensatory growth response of the Atlantic cod: effects of nutritional history. Aquaculture International, l2: 75–90.##

20- Love, R.M. (1980) The chemical Biology of Fishes. Academic Press, London.##

21- Mehner, T. and Wieser, W. (1994) Energetics and metabolic correlates of starvation in juvenile perch (Perca fluviatilis). Journal of  Fish Biology, 45: 325-33.##

22- Metcalfe, N.B. and Thorpe, J.E. (1992) Anorexia and defended energy levels in over-wintering juvenile salmon. Journal of Animal Science, 21: 80-88.##

23- Mendez, G. and Wieser, W. (1993) Metabolic responses to food deprivation and refeeding in juveniles of Rutilus rutilus (Teleostei Cyprinidae). Environmental Biology of Fishes, 36: 73-81.##

24- Miglavs, I. and Jobling, M. (1989) The effects of feeding regime on proximate body composition and patterns of energy deposition in juvenile Arctic charr, Salvelinus alpinesJournal of Fish Biology, 35: 1-11.##

25- Nimmi, A.J. (1972) Changes in the proximate composition of largemouth bass (Micropterus salmoides) with starvation. Canadian Journal of Zoology, 50: 815-819.##

26- Navarro, I. and Gutiérrez, J. (1995) Fasting and starvation. In: Hochachka, P.W. and Mommsen, T. (eds.), Biochemistry and molecular biology of fishes. Elsevier Science B.V. 1995: 393-434.##

27- Quinton, J.C. and Blake, R.W. (1990) The effect of feed cycling and ration level on the compensatory growth response in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Fish Biology, 37: 33-41.##

28- Phillips, A.M. and Livingston, D.L. (1960) Effect of starvation and feeding on the chemical composition of brook trout. The Progressive Fish-Culturist, 22: 147-154.##

29- Renaud, J.M. and Moon, T.W. (1980) Starvation and the activities of glycolytic and gluconeogenic enzymes in skeletal muscles and liver of the plaice, Pleuronectes platessa. Journal of Comparative Physiology, 36: 31-38.##

30- Salam, A., Ali, M. and Masud, S. (2000) Effect of various food deprivation regimes on body composition dynamics of thaila, Catla catla. Journal of Research Science, 11: 26-32. ##

31- Sigholt, T., Erikson, U., Rustad, T., Johansen, S., Nordtvedt, T.S. and Seland, A. (1997) Handling stress and storage temperature affect meat quality of farmed-raised Atlantic salmon (Salmo Salar). Journal of Food Science, 62: 895-905.##

32- Storer J.H. (1976) Starvation and the effects of cortisol in goldfish (Carassius auratus L.). Comparative Biochemistry and Physiology, 20: 939-948.##

33- Thomas, P.M., Pankhurst, N.W. and Bremner, H.A. (1999) The effect of stress and exercise on postmortem biochemistry of Atlantic salmon and rainbow trout. Journal of Fish Biology, 54: 1177–1196.##

34- Tian, X. and Qin, J.G. (2003) A single phase of food deprivation provoked compensatory growth in barramundi, Lates calcarifer. Aquaculture, 224: 169–179.##

35- Ultsch, G.R. (1989) Ecology and physiology of hibernation and overwintering among freshwater fishes, turtles, and snakes. Biological Review, 64: 435–516.##

36- Vijayan, M.M., Foster, G.D. and Moon, T.W. (1993) Effects of cortisol on hepatic carbohydrate metabolism and responsiveness to hormones in the sea raven, Hemitripterus americanus. Fish Physiology and Biochemistry,12: 327-335.##

37- Wilkins, N.P. (1967) Starvation of the herring, Clupea harengus; survival and some gross biochemical changes. Comparative Biochemistry and Physioogy, 23: 503-518. ##