افزایش حساسیت میگوی وانامیآلوده به ویروس لکه سفید نسبت به ویبریوها در مزارع پرورشی چوئبده آبادان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمیبخش بهداشت و بیماریهای آبزیان، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

2 پژوهشگر بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

3 عضو هیئت علمیبخش بیوتکنولوژی، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

چکیده

با ورود گونه جدید  میگوی سفید غربی L. vannamei  به سیستم پرورش کشور بعد از تلفات در مزارع آبادان در سال 1381 و در بوشهر در سال 1383، شناسایی احتمالی  ورود آلودگی‌های عفونی بخصوص ویروس‌ها و ارتباط آن  با   باکتری جنس ویبریو مد نظر قرار گرفت.   لذا ازاستخرهای پرورش میگو در سایت چوئبده آبادان،  240  نمونه از میگوهای پرورشی جهت ردیابی  ویروس لکه سفید و 120 نمونه  برای شناسایی باکتری‌های جنس ویبریو استفاده گردید. همچنین  بافت‌های  آبشش، هپاتوپانکراس و کوتیکول   از میگوها برای ردیابی ویروس لکه سفید با روش آسیب شناسی بافتی جدا   و در محلول دیویدسون تثبیت گردید. با  استفاده از کیت تشخیصی IQ2000 WIT Multi Vir و روش آسیب شناسی بافتی،  ویروس WSSV شناسایی گردید. در این مطالعه باکتری‌های جنس ویبریو در میگوهای وانامی‌تشخیص داده شد. همزمان با افزایش تنوع ویروس‌ها بخصوص WSSV تعداد ویبریوها در بافت هپاتوپانکراس بهcfu/gr 105 × 9/4 رسید. نتایج حاصل از آسیب شناسی بافتی و کیت تجاری نشان داد که 40 درصد نمونه‌های مورد آزمایش به ویروس لکه سفید آلوده بودند

عنوان مقاله [English]

Increased susceptibility of white spot syndrome virus-infected Litopenaeus vannamei to vibrios infection in farms of Choebdeh Abadan

نویسندگان [English]

  • S.R Mortezaei 1
  • M Ahangarzadeh 2
  • H Houshmand 2
  • E Jorfi 3
1 Faculty member of Aqutic Health and Disease Department. South of Iran Aquaculture Research Center. Khuzestan, Ahvaz, Iran
2 Researcher of Aqutic Health and Disease Department. South of Iran Aquaculture Research Center. Khuzestan - Ahvaz - Iran
3 Researcher of Biotechnology Department. South of Iran Aquaculture Research Center
چکیده [English]

The introduction of L. vannamei to Iran was initiated when high mortality occurred in shrimp farms of Abadan in  2002 then in Bushehr during summer of 2004.. Inspection of L. vannamei for infectious agents , specially virus and  bacteria and relationship between them were the main objectives of this study. Therefore about 240 samples consisting  of shrimps of L. vannamei were collected from farms in Abadan for virology studies by PCR procedure (Iq2000  diagnostic kits and WIT multi vir Iq2000). Also 120 shrimps of L.vannamei were tested for bacterial infection and for  histopathology had been collected randomly and preserved in avidsons fixation and then transferred to 75% ethyl  alcohol for storage. (Hepatopancreas , gills and cuticule). Finally it has been detected vibrio sp.in various organs of  L. vannamei. Histopathological studies have shown inclusion bodies of WSSV in various tissues. Also 40% shrimps  with WSSV and histopathology infected. Total vibrio in hepathopancreas increase ( 4.9×105 cfu/gr) with intensity  WSSV in tissue.

- افشار نسب، م. 1386. بیماری ویروسی میگو. موسسه تحقیقات  شیلات ایران. 210 ص

2-  افشار نسب، م.؛ س. ر. سید مرتضایی؛ غ. اسکندری؛ ن. م. کر؛ ا. جرفی و ف. لالویی. 1385. گزارش نهایی بررسی و تعیین منبع بیماری لکه سفید در میگوهای پرورشی منطقه آبادان. موسسه تحقیقات  شیلات ایران. 75 ص

3 -سید مرتضایی، س،ر.  سبزعلیزاده؛ ع. ا. حجاری؛ ع. ا. جهانشاهی؛ ب. تمجیدی و ع. قوام پور. 1381. گزارش نهایی ارزیابی عوامل موثر بر تولید لارو میگو در کارگاههای تکثیر میگو استان خوزستان، موسسه تحقیقات شیلات ایران. 63 ص.

4 -سید مرتضایی، س،ر. و ن. م. کر؛ 1386؛ فلور باکتریایی و قارچی در کارگاههای تکثیر میگوی استان خوزستان؛ سمینار ملی زیست شناسی؛ اردیبهشت 1386؛ ص: 79

 5 - سیدمرتضایی؛ س. ر ؛ ن. م. کر؛ م. آهنگرزاده ؛ ح. هوشمند؛ ا. جرفی؛ م. افشارنسب؛ ی. میاحی؛ س. عباسی؛ ف. کیان ارثی؛ س. سبزعلیزاده، م. مزرعاوی؛ ف. اسماعیلی؛ س. دهقان؛ م. محمدی دوست؛ ع. قوام پور؛ ل. محسنی نژاد و ج. بنی طرفی زادگان. 1386. گزارش نهایی بررسی وضعیت مدیریتی استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeusvannamei) در چوئبده آبادان با تاکید بر عوامل عفونی و غیر عفونی. اداره کل شیلات استان خوزستان. 105 ص.

6 - عابدیان امیری. ا.،م. افشار نسب؛ ا. اژدهاکش، م راد خواه. 1386. مروری بر وضعیت بهداشت و بیماریهای میگوی پرورشی سفید هندی P. indicus در استان سیستان و بلوچستان. مجله علمی‌ شیلات ایران. شماره4. زمستان 1386. صفحات 107 تا 120

7-Alapide – Tendencia, E. V. and Dureza, L. A., 1997. Isolation of Vibrio spp. from Penaeus monodon (Fabricius) with red disease syndrome. Aquaculture, Vol. 154, No. 2, pp: 107 – 114.

8-Brock, A. J. and Main, K. L., 1994. A Guide to the common problems and disease of cultured Litopenaeus vannamei. The oceanic institute, Honolulu, Hawaii, USA, pp: 90–97.

9-Buller, N. B., 2004. Bacteria from fish and other aquatic animals: a practical identification manual. CABI publishing. 361p.

10-Flegel, T. W., 2006. The special danger of viral pathogens in shrimp translocated to Aquculture. Science Asia, Vol.32, pp:215-221.

11-Flegel, T. W., 1997. Special topic review: major viral disease of the black tiger prawn (P. monodon) in Thailand. Microbiology and biotechnology, Vol: 13, pp: 33–442.

12-George, M. R., Maharajan, A., John, K. R. and Prince jeyasseelan, M. J., 2006. Shrimps survive white spot syndrome virus challenge following treatment with vibrio bacterin. Indian Journal EXP Biol., Vol. 44, No. 1, pp: 63 –67.

 

13-Jayasree, L., Janakiram P. and Madhavi R., 2008. Isolation and characterization of bacteria associated with cultured Penaeus monodon affected by loose shell syndrome. The Israeli journal of Aquaculture, Vol. 60, No. 1, pp: 46 – 56.

14-Karunasagar, I., Otta, K. S. and Karunasagar, I., 1997. Histopathological and bacteriological study of white spot syndrome of Penaeus monodon along the west coast of India. Aquaculture, Vol. 153, pp: 9–13

15- Karunasagar, I., Karunasagar, I. and Umesha, R. K., 2004. Shrimp Health management in Asia: Microbial Diseases in shrimp. Aquaculture University of Aquaculture sciences, Mangalor, India, pp: 121–134.

16- Karunasagar, I. and I., Karunasagar, 1999. Diagnosis, treatment and prevention of microbial diseases of fish and shellfish. Current science, Vol. 76, No.3, pp: 387–399.

17- Lee, K. K., YU, S. R., Chen, F. R., yang, T. I. and Liu, P. C., 1996. Virulence of Vibrio alginolyticus isolated from diseased tiger prawn, Penaeus monodon. Current Microbiology, Vol. 32, No.4, pp: 229–31.

18- Lee, K. K., YU, S. R., Yang, T. I., Liu, P. C. and Chen, F. R., 1996. Isolation and characterization of Vibrio alginolyticus isolated from diseased kuruma prawn, Penaeus japonnicus. Letters in Applied Microbiology, Vol. 22, No. 2, pp: 111–4.

19- Limsuwan, C., 2003. Diseases of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) in Thailand.The AAHRI newsletter , Vol. 12, No.1, pp:1-5.

20- Lightner, D.V. 2004. The penaeid shrimp viral pandemics due to IHHNV, WSSV, TSVand YHV: History in the Americas and current status Arizona, Tucson, USA, 20p.

21- Manivannan, S., Otta, S. K. and Karunansagar I., 2002. Multiple viral infection in P. monodon shrimp postlarvae in an Indian hatchery. Diseases of aquatic organisms. Vol. 48, pp: 233-236.

 

22- Mishra, S. S. and M. S., Shekhar, 2005. White spot syndrome virus isolates of tiger shrimp Penaeus monodon in India are similar to exotic isolates as revealed by polymerase chain reaction and electron microscopy. Indian Journal of Experimental Biology, Vol. 43,No. 7, pp: 654–661.

23- Mohan, C. V., Corsin., F., Thakur, P. C., Padiyar, P. A., madhusudan, M., Turnbull, J. F., Hao, N. V., and Morgan, K. L., 2002. Usefulness of dead shrimp specimens in studying the epidemiology of white spot syndrome virus (WSSV) and chronic bacterial  infection. Diseases of aquatic organisms, Vol. 50, No.1, pp: 1–8.

24- Noriega – orozco, L., Acedo – Felix, E., Higuera – Ciapara, I., Jimenez – Flores, R. and Cano, R., 2007. Pathogenic and non pathogenic vibrio species in aquaculture shrimp ponds. Microbiologia,Vol: 49, pp: 60–67.

25- Nunan, L. M., poulos, B. T. and Lightner, D.V., 1998. The detection of white spot syndrome virus (WSSV) and yellow head virus (YHV) in imported commodity shrimp. Aquacultare, Vol.160, pp:19-30.

26- Otta, S. K. and Karunasagar I., 2003. Detection of MBV and WSSV in apparently healthy P. monodon from India by PCR. Aquaculture, Vol. 220, pp:56-69.

27- Otta, S. K., Karunasagar, I. and Karunasagar, I., 2001. Bacteriological study of shrimp, Penaeus monodon (Fabricius) hatcheries in India. Applied Ichthyology, Vol:17, pp: 59–63.

28- Phuoc, L. H., Corteel, M., Cong Thanh, N., Nauwynck, H., Pensaert, M., Alday–Sanz, V., Vanden Broeck, W., Sorgeloos, P. and Bossier, P., 2009. Effect of dose and challenge routes of vibrio spp. on co-infection with white spot syndrome virus in Penaeus vannamei. Aquaculture, Vol. 290, pp: 61–68.

29- Phuoc, L. H., Corteel, M., Nauwynck, H. j., Pensaert, M. B., Alday–Sanz, V., Vanden Broeck, W., Sorgeloos, P. and Bossier, P., 2008. Increased susceptibility of white spot syndrome virus–infected Litopenaeus vannamei to Vibrio campbellii. Environmental  Microbiology, Vol. 10, pp: 2718–2727.

30 - Reantaso, M. G. B., Subasinghe, R. P., Arthur, J. R., Ogawa, K., Chinabut, S., Adlard, R., Tan Z. and Shariff, M., 2005. Disease and health management in Asian Aquaculture.Veterinary parasitology, Article In press pp:25-47.

31- Sarathi, M., Ishaq Ahmed, V. P., Venkatesan, C., Balasubramanian, G., Prabavathy, J. and Sahul Hameed, A. S., 2007. Comparative study on immune response of Fenneropenaeus indicus to Vibrio alginolyticus and white spot syndrome virus. Aquaculture, Vol. 271, pp: 8–20.

32- Selvin, J. and Lipton, A. P.,  2003. Vibrio alginolyticus associated with white Spot disease of Penaeus monodon. Diseases of aquatic organisms, 57: 147 – 150

33- Sung, H. H., Hsu, S. F., Chen, C. K., Thng, Y. Y. and Chao, W., 2001. Relationships between disease outbreak in cultured tiger shrimp (Penaeus monodon)  and the composition of vibrio communities in pond water and shrimp hepatopancreas during cultivation. Aquaculture, Vol.192, pp: 101–110.

34- Tu, c., Huang, H. T., Chuang, S. H., Hsu, Y. P., Kuo, S. T., Li, N. Y., Hus, T. L., Li, M. C. and  Lin, S.Y., 1999. Taura syndrome in pacific white shrimp Penaeus vannamei cultured in Taiwan.  Diseases of aquatic organisms, Vol. 38., pp:159-161.

35- Umesha, R.K., Uma, A., Otta, S.K. and Karunasagar, I., 2003. Detection by PCR of hepatopancreatic parvovirus (HPV) and other viruses in hatchery reared Penaeus monodon postlarvae. Diseases of aquatic organisms, Vol. 57, pp:141-145.

36- Wyban, J., 2003. Penaeus vannamei seedstock production: recent developments in Asia. Global Aquaculture Advocate, pp: 78-79.