نویسنده = صغری بزرگی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه شرائط کشت رده سلولی سویه واکسن S15 در سیستم بیوراکتور هوازی به روش Fed-batch

دوره 28، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 60-66

غلامرضا حبیبی؛ کسری اسمعیل نیا؛ حسن ایزدی؛ صغری بزرگی