دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1370 
11. آنسفالوپاتی اسفنجی شکل گاوان

صفحه 84-93

تقی تقی‌پور بازرگانی؛ احمد فاطمی