دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 79، تابستان 1387