ارزیابی تجربی تاثیر زیپمت بر روی ترمیم زخم ناشی از سوختگی در قرنیه خرگوش

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حرفه ای واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جراحی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تجربی اثر زیپمت بر روی ترمیم زخم سوختگی قرنیه در خرگوش است. در این مطالعه از 20 سر خرگوش نیوزلندی نر بالغ با دامنه وزنی 2.5_3 کیلوگرم سالم استفاده گردید. بعد از بیهوشی عمومی، زخم قرنیه در چشم چپ تمام حیوانات ایجاد شد.چشم چپ هر کدام از خرگوش‌ها با 2 قطره تتراکایین 5/0% آغشته شد و پس از 5 دقیقه کاغذ صافی مدور به قطر 6 میلی‌متر که آغشته به 30 میکرولیتر سود یک نرمال است، برای مدت 60 ثانیه در مرکز قرنیه قرار داده ‌شد. بعد از برگشت از بی هوشی، خرگوش‌ها به 4 گروه 5 تایی تقسیم شدند. سپس در گروه اول، دوم و سوم به ترتیب  با زیپمت  50 ،100 و mg/kg 200 گاواژ انجام شد و در گروه چهارم آب مقطر تا 21 روز بعد از ایجاد زخم قرنیه روزانه گاواژ شد. بعد از 21 روز ایجاد سوختگی قرنیه، نمونه‌های بافتی از محل زخم اخذ و تحت بررسی آسیب شناسی بافتی قرار گرفتند.با توجه به مطالعات آسیب شناختی شاخص‌های عروق‌زایی، میزان التهاب و ادم بستره قرنیه در خرگوش‌های تحت درمان با زیپمت mg/kg 200 در مقایسه با گروه شاهد بطور معنی‌داری کاهش اما لایه‌های بافت پوششی قرنیه افزایش یافته بود (05/0>p). همچنین استفاده از زیپمت موجب بهبود نظم طبیعی رشته‌های کلاژن قرنیه شد (05/0>p). بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد که زیپمت با دوز پیشنهادی mg/kg 200 اثرات مناسب و قابل قبولی بر روند التیام بخشی و ترمیم زخم قرنیه خرگوش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of Zipmet on corneal ulcer healing due to burning in rabbit

نویسندگان [English]

  • Alireza Mahlojiyan 1
  • Alireza Jahandideh 2
  • Ahmad Asghari 2
  • Pezhman Mortezavi 3
1 Graduated from DVM Professional Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Veterinary Surgery, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Pathobiology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to examine the effect of Zipmet on healing of corneal ulcer due to burning in rabbit. In this study, 20 adult healthy male NewZealand rabbits with an average weight of 2.5-3 kg were used. After general anesthesia, corneal ulcer in the left eye of the all animals was induced.The left eye of each rabbit was stained with 2 drops of tetraquine 0.05% . After 5 minutes, a circular filter paper of 6 mm in diameter, impregnated with 30 μL of a Sodium hydroxide 1 was placed in the cornea center for 60 seconds.After returning from anesthesia, the rabbits were randomly divided into 4 groups of 5 numbers. Then, in the first, second and third groups, Zipmet at 50, 100 and 200 mg / kg were gavaged, while the fourth group was gavaged with water for 21 days. After 21 days, corneal samples were taken and evaluated histopathologically. According to the histopathological findings, vascularization, inflammation and matrix edema of cornea significantly marked while the epithelium of cornea increased in metformin 200 mg / kg -treated rabbits compared to control group (P<0.05). Also, administration of Zipmet significantly improved the natural structure of cornea collagen fibers (P<0.05). Based on the results, it seems that Zipmet at dose of 200 mg / kg has useful effect on the healing process in rabbit’s corneal ulcer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corneal ulcer
  • zipmet
  • NaOH
  • New Zealand Rabbit