شیوع واروآ و ارتباط آن با پدیده فروپاشی کلنی زنبور عسل در زنبورستان‌های شهرستان ارومیه

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

2 استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده

آلودگی زنبور عسل به انگل‌های خارجی می‌تواند با تأثیر بر این حشره مفید موجب کاهش جمعیت آن و خسارات اقتصادی جبران‌ناپذیر به حرفه زنبورداری شود. هدف از این مطالعه تعیین شیوع واروآ و ارتباط آن با پدیده فروپاشی کلنی زنبور‌عسل در زنبورستان‌های شهرستان ارومیه در طی یک دوره یکساله (96-97) بود. از مجموع ۸۴۰ کندوی ثابت از 120 زنبورستان‌های اطراف شهرستان ارومیه به روش تصادفی نمونه‌برداری گردید. تعداد 301 نمونه از زنبورهای بالغ (83/35%) و تعداد 190 نوزاد زنبور عسل (33/18%) به جرب واروآ آلوده بودند. بیشترین فراوانی آلودگی زنبوران بالغ و نوزاد در فصل تابستان بود. در این مطالعه، 93کندو از 840 کندو، دارای نشانه‌های ریزش کلنی بودند. از 93 کندوی دارای ریزش کلنی، تعداد 61 کندو (59/65%) آلوده به جرب واروآ بودند. ارتباط معنی داری بین پدیده ریزش کلنی و آلودگی به واروآ وجود داشت (05/0<p). با توجه به نتایج این مطالعه، می‌توان نتیجه گرفت که آلودگی به جرب واروآ در زنبورستان‌های شهرستان ارومیه وجود داشته و می‌تواند نقش مهمی در وقوع پدیده ریزش کلونی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Varroa and association of Colony Collapse Disorder in apiaries in Urmia suburb, Iran

نویسندگان [English]

  • Farnaz Malekifard 1
  • Maohammad Yakhvhali 2
  • Mahdis Madhi 3
1 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
3 DVM student, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Honey bee ectoparasites infestations may affect the insect and cause the population reduction and economic damage in apiculture system. The present study was aimed to determine the Prevalence of Varroa and association of Colony Collapse Disorder (CCD) in apiaries in Urmia suburb, Iran, over one year (2017- 2018). A total of 840 beehives of 120 apiaries in Urmia suburb were randomly sampled. Of those, 301 bees (35.83%) and 190 bee larvae (18.33%) were infested with Varroa. The highest infestation was found in bees and bee larvae in summer. 93 out of 840 apiaries had CCD signs. 61 out of 93 apiaries (65.59%) with CCD were infested to Varroa. There was a significant relation between CCD and Varroa (p <0/05). From the results of this work, it was concluded that Varroa mites are a prevalent ectoparasite in apiaries of Urmia suburb which may have an important role in the incidence of CCD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • varroa
  • colony collapse disorder
  • honeybee
  • Urmia suburb
  • Iran