بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره اتانولی گیاهان پنیرباد و رزماری بر استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بینی گوسفند

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی؛ گروه بیوانفورماتیک؛ و پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، دانشگاه زابل, زابل، ایران

2 پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus) از جمله رایج‌ترین عوامل شیوع مسمومیت‌های غذایی باکتریایی است و می‌تواند از دام و محصولات دامی به انسان منتقل شود. لذا اهداف این پژوهش شامل جداسازی باکتری S. aureus از بینی گوسفندان بومی منطقه سیستان؛ بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های جداسازی شده به آنتی‌بیوتیک‌های مرسوم؛ و مطالعه اثر ضدمیکروبی عصاره‌های اتانولی گیاهان پنیرباد (Withania somnifera) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر روی باکتری‌های جدا شده بود. به کمک روش‌های بیوشیمیایی از نمونه‌های بینی گوسفند 15 سویه S. aureus جداسازی شد. عصاره اتانولی پنیرباد و رزماری توسط دستگاه روتاری و با کمک تقطیر در خلاء تهیه شد. با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژِن کربی- بائر، حساسیت سویه‌های باکتری نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مرسوم تعیین شد. همچنین تعیین حساسیت سویه‌های باکتری نسبت به عصاره گیاهان رزماری و پنیرباد با استفاده از روش رقت‌سازی در چاهک انجام شد. در بین آنتی‌بیوتیک‌های مورد بررسی اگزاسیلین هیچگونه تأثیری بر 15 سویه مورد مطالعه نداشت، ولی جنتامایسین موجب کشته شدن تمامی باکتری‌ها شد. بررسی حداقل غلظت مهار‌کننده و حداقل غلظت کشنده عصاره پنیرباد نشان داد که این عصاره در غلظت‌های کمتری نسبت به عصاره رزماری موجب مهار رشد باکتری‌ها می‌شود. هرچند به دلیل حساسیت سویه‌های مختلف این باکتری در تیمار با آنتی‌بیوتیک‌های مرسوم درمان آنتی‌بیوتیکی به سرعت موجب کاهش جمعیت این میکروب می‌شود، اما به دلیل احتمال افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی پیشنهاد می‌شود از عصاره گیاهان دارویی به‌جای آنتی‌بیوتیک استفاده شود. مقایسه خواص ضدمیکروبی پنیرباد و رزماری در مطالعه حاضر نشان داد که عصاره اتانولی پنیرباد می‌تواند جایگزین مناسبی برای درمان با آنتی‌بیوتیک‌های مرسوم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antibacterial effects of ethanol extracts of Withania somnifera and Rosmarinus officinalis plants on Staphylococcus aureus isolated from sheep nose

نویسندگان [English]

  • Ali Maghsoudi 1
  • Saeide saeidi 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture; Department of Bioinformatics, Center of Agricultural Biotechnology, University of Zabol
2 Center of Agricultural Biotechnology, University of Zabol.
چکیده [English]

Staphylococcus aureus considered as one of the commonest agents of bacterial food poisoning which may transfer to human from animals and animal-originated foods. Therefore, the aim of this study were isolation of the S. aureus from native sheep nose of Sistan region; evaluation of antibiotic resistance of isolated strains treated with common antibiotics; and studying the antimicrobial effects of ethanol extracts of Withania somnifera and Rosmarinus officinalis on isolated strains. A total of 15 strains of S. aureus were isolated through biochemical methods. Ethanol extracts of W. somnifera and R. officinalis obtained using Rotary apparatus and distillation in vacuum methodology. Susceptibility of the isolated strains to common antibiotics was determined via Kirby-Bauer disk diffusion standard test. Through dilution in well method susceptibility of the isolated strains were determined in treatment with ethanol extracts of W. somnifera and R. officinalis. Among evaluated antibiotics, the studied strains were not influenced by Oxacillin but Gentamicin controlled the bacterial growth completely. In comparison with R. officinalis, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of W. somnifera arises in a lower amount to inhibit the growth of the bacteria. While due to susceptibility of the bacteria to the common antibiotics, treatment of the bacteria with antibiotics resulted in rapid decreasing in the bacterial population, however, due to probable antibiotic resistance, it is recommended that antibiotics would be replaced with plant extracts. Comparison between two treated extracts in the current study have shown that ethanol extract of W. somnifera could be introduced as a suitable replacement with common antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum Inhibitory Concentration
  • Minimum Bactericidal Concentration
  • Antibiotic Resistant
  • Sistan