بررسی اثرات ضد باکتریائی عصاره الکلی آویشن علیه باکتری پنی باسیلوس لاروا عامل بیماری لوک آمریکائی زنبورعسل و میزان سالم بودن آن برای زنبوران بالغ

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، مرکز تحقیقات آذربایجان غربی

چکیده

در این بررسی اثرات ضد باکتریائی عصاره اتانولی آویشن روی باکتری پنی باسیلوس لاروا عامل بیماری لوک آمریکایی زنبورعسل و میزان سالم بودن این عصاره برای زنبوران بالغ مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا از برگهای گیاه آویشن با استفاده از الکل اتانول عصاره گیری به عمل آمد. سپس رقتهای مختلف از عصاره در محیط کشت مایع و دیسکهای کاغذی استاندارد ایجاد گردید و باکتری پنی باسیلوس لاروا به دو شیوه انتشار در آگار و براث دیلوشن تحت تأثیر آنها قرار داده شد. همچنین تعدادی زنبورعسل بالغ در گروه های مختلف با رقت های مختلف عصاره الکلی آویشن مورد تغذیه قرار گرفتند.رقت های مختلف عصاره الکلی آویشن باعث مهار رشد باکتری پنی باسیلوس لاروا در محیط کشت شد و با گروه های شاهد تفاوت معنی داری مشاهده گردید (005 / >(P . همچنین رقت های مختلف عصاره الکلی آویشن در مقایسه با گروه های شاهد، منجر به بروز هیچگونه عارضه ای در زنبوران بالغ تحت درمان نگردیدند.تحقیق حاضر نشان داد که عصاره الکلی گیاه آویشن دارای اثرات ضد باکتریائی زیادی روی باکتری پنی باسیلوس لاروا عامل بیماری لوک آمریکائی زنبورعسل در محیط کشت بوده و با توجه به سالم بودن برای زنبوران بالغ، در صورت بررسیهای بیشتر می تواند به عنوان یکی از روشهای مبارزه با بیماری مذکور مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of Antibacterial Effects of Thymus Vulgaris Ethanolic Extract on the Paenibacillus larvae, Causative Agent of Honeybee American Foulbrood Disease and Its Safety for Adult Honeybees

نویسنده [English]

  • mostafa moradi
Member of Board Scientific Agriculture Research Center and Nature Resource West Azarbaijan
چکیده [English]

In this study, the antibacterial effects of thyme ethanolic extract on the Paenibacillus larvae, the Causative agent of honeybee American Foulbrood Disease were studied and the effect of this extract was studied on the adult bees. First, the leaves of the thyme were extracted using ethanol. Paenibacillus larvae was subjected todifferent dilutions of thymus vulgaris extract by two methods: Agar Diffusion and Broth Dilution. Also, adult honey bees were fed with different dilutions of thyme extract.Different dilutions of thyme extracts inhibited the growth of Paenibacillus larvae in the culture medium, and there was a significant difference between the treatments and control groups (P<0.005). Also, different dilutions of thyme extract had not any side effects on the treated adult bees, in comparison with control groups.The results of this study showed that alcoholic extract of thymus vulgaris has a high antibacterial effect on Paenibacillus larvae, the causative agent of American Foulbrood disease in the culture medium. On the other hand, this extract is safe for adult honeybees and can be used as a remedy for American Foulbrood disease in the bee colonies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • honeybee
  • Thymus vulgaris
  • American foulbrood disease
  • Paenibacillus larvae
  • Antibacterial effect