ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های‌ گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی‌ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 Birjand- University of Birjand- Animal Science Departement

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

3 استاد، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند

4 استاد، گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی سطح و اندازه ذرات پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف بر شاخص تولید، راندمان مصرف انرژی و پروتئین، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی در جوجه‌ گوشتی نر یک روزه به مدت 42 روز بود. در این آزمایش از 360 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس (308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار، چهار تکرار و 10 جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل شاهد، دو منبع پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای نامحلول (پوسته برنج و پوسته یولاف) با دو سطح مصرف (سه و شش درصد جیره) و با اندازه ذرات ( نیم و دو میلی‌متر) بود. نتایج نشان داد پوسته برنج در 42-29 روزگی باعث افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل در مقایسه با شاهد گردید (05/0>P). شاخص تولید در تیمارهای دریافت کننده پوسته برنج در مقایسه با شاهد در یک تا 42 روزگی بالاتر بود(05/0>P). منابع پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای بر شاخص مصرف انرژی و پروتئین، وزن نسبی اندام‌های لنفاوی، پاسخ ایمنی، غلظت لیپیدهای خون و شاخص‌های خونی اثر نداشت. یافته‌های عملکردی نشان داد که افزودن پوسته برنج در سطح سه درصد و اندازه ذرات نیم میلی‌متر باعث حصول مناسب‌ترین پاسخ عملکردی در جوجه‌های گوشتی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of production index, protein and energy efficiency indices, biochemical blood traits and humoral immunity in broiler chickens fed different level and particle size of insoluble non-starch polysaccharide of rice and oat hull

نویسندگان [English]

  • Seyyed Javad Hosseini-Vashan 1
  • Amir Salarinia 2
  • Nazar Afzali 3
  • Moslem Bashtani 4
1 Birjand- University of Birjand- Animal Science Departement
2 Ph.D. Student, Department of Animal science, Faculty of agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Professor Animal Science Department, University of Birjand
4 Professor, Department of Animal science, Faculty of agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of type (Rice Hull (RH) and Oat Hull (OH)), level (3 and 6 percent) and particle size (0.5 and 2 mm) of insoluble fiber on performance, production index, protein and energy performance, blood parameters, lymphoeid tissue and humoral immunity of chickens, 360 day-old male broilers (Ross 308), were use in a completely randomized design with 9 treatment and 4 replicate with 10 birds each, for 42 days. In the 29-42 days, broilers fed 6 percent with 0.5 mm RH had higher (P≤0.05) average daily gain, daily feed intake and lower feed: gain than control group. For the 1-42 days, broilers fed OH had best production index (P≤0.05) than broilers fed the control diet. In this experiment, the effect of fiber, level and particle size was not significant effect on energy and protein performance, lymphoeid organ, humoral immunity and blood parameters. Therefore, it is concluded that inclusion of 3 percent RH with 0.5 mm particle size to broiler diets may improve the growth performance and production index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood indices
  • humoral immunity
  • Lymphoeid tissue
  • Oat hull
  • rice hull