بررسی فراوانی آلودگی به انگل پرژوالسکیانا (Przhevalskiana spp.) در بزهای کشتار شده شهرستان جیرفت

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دکترای تخصصی انگل شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 2- دانش آموخته کارشناسی ارشد انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

5 کارشناس آزمایشگاه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

چکیده

بیماری هیپودرموز یک بیماری انگلی در گوسفند و بز می‌باشد که ناشی از مگس‌های جنس پرژوالسکیانا از خانواده اوستریده (Oestridae) است. آسیب‌های انگل هیپودرما در تولیدات دامی بعد وسیعی را در بر گرفته و موجب کاهش تولیدات دامی ‌می‌شود. زیان‌های مهم این انگل سوراخ کردن و تخریب بافت پوست بوده که یکی از معضلات صنایع چرم سازی است، و خسارات مالی فراوانی را سالانه به این صنعت واد می‌کند.
این بررسی در کشتارگاه جنوب کرمان (جیرفت) جهت تعیین میزان آلودگی به بزهای کشتار شده به لارو مگس Przhevalskiana spp. صورت پذیرفت. بدین منظور سطح خارجی لاشه و سطح داخلی پوست بز‌های کشتار شده مورد بازرسی قرار گرفت. در این بررسی مجموعا 2400 رأس در طی چهار فصل سال ( هر فصل 600 رأس)معاینه شد. مجموعاً 201 راس (37/8 درصد) آلوده بودند که 44 راس (83/1 درصد) شامل جنس نر و 157راس (54/6 درصد) شامل جنس ماده بود. این اختلاف در میزان آلودگی در بررسی‌های آماری معنی دار نبود. اما آلودگی در فصل زمستان نسبت به فصول دیگر بطور معنی داری بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Przhevalskiana ssp. (Oestridae) infection in slaughtered goats in Jiroft city

نویسندگان [English]

  • yaser PirAli 1
  • masomeh Eskandari 2
  • hossein abbasi dehkordi 3
  • hamidreza Azizi 4
  • nader ahmadi 5
1 Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord-Iran.
2 Graduated student, Faculty of veterinary medicine, University of Shahrekord, Shahrekord -Iran
3 D.V.M., Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord-Iran
4 Associate Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord-Iran.
5 Laboratory expert, Faculty of veterinary medicine, University of Shahrekord, Shahrekord -Iran.
چکیده [English]

Hypodermosis is a parasitic disease in sheep and goats caused by Przhevalskiana ssp. flies. Animal skin, although it does seem to incorporate a small amount of the whole animal's weight, but makes it an high-value leather product give it a special importance. The important losses of this parasite are cut a hole and destruction of the skin tissue, that is one of the significant problems of leather industry.This study was carried out in southern kerman slaughterhouse(jiroft) to determine the amount of infestation in goats slaughtered by larvae of Przhevalskiana ssp. For this purpose, the external surface of the carcass and the internal surface of the shellfish skin were examined. In this survey a total of 2400 goats were examined during the four seasons of the year (600 heads per season). Totally of 201(8.37%)were contaminated of which 44(1.83%) were male goats and 157(6.54 %) of female goats have infected. this difference in the amount of contamination was not significant in surveys. Infection (contamination) was significantly higher in winter than in other seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goat
  • Przhevalskiana
  • Hypodermosis
  • Hypoderma
  • jiroft slaughterhouse