بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیازیس احشایی در سگ های بی صاحب استان البرز

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج

2 هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

3 گروه انگل شناسی، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 بخش تحقیق و تشخیص بیماری های انگلی ، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

5 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرج

چکیده

لیشمانیازیس احشایی( کالازار ) یک بیماری تب دار عفونی انگلی است که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع سبب مرگ و میر در کودکان مبتلا و سگ سانان مخزن خواهد گردید،.با مراجعه به محل جمع آوری و نگهداری سگ های بی صاحب کرج و منطقه کوهسار و کردان از سگ های ولگرد خون گیری به عمل آمده و کلیه مشخصات اپیدمیولوژیکی حیوان ثبت گردید. نمونه های خون به آزمایشگاه انتقال داده شده و پس از جداسازی سرم ها، با استفاده از آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم از نظر وجود تیتر آنتی بادی در برابر انگل لیشمانیا اینفانتوم مورد ارزیابی قرار گرفتند. از 85 سگ بی صاحب جمع آوری شده از مناطق مختلف استان البرز در محل نگهداری سگ های بی صاحب 38 مورد از نظر جنسیت نر و 47 مورد از نظر جنسیت ماده بوده و چهار مورد (7/4 %) از آنها از نظر لیشمانیازیس احشایی مثبت بودند که سه مورد از نظر جنسیت نر و یک مورد ماده بودند که از نظر توزیع جنسیتی ، تفاوت معنی داری مشاهده گردید (p< 0.05 ). از 60 نمونه سگ بی صاحب مورد ارزیابی قرار گرفته درمناطق کوهسار و کردان نیز 14 مورد (3/23⸳%) از نظر لیشمانیازیس احشایی مثبت بودند. در بین موارد مثبت، شش مورد از نظر جنسیت نر و هشت مورد ماده بودند. از نظر توزیع فصلی موارد آلودگی ، تفاوت معنی داری مشاهده نگردید (p> 0.05 ). مطابق نتایج بیماری در جمعیت سگ سانان ولگرد حضور داشته و لزوم اجرای برنامه های کنترلی احساس می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seroepidemiological study of visceral Leishmaniasis in stray dogs from Alborz, Iran

نویسندگان [English]

  • Vahid Nasiri 1
  • Habibollah Paykari 2
  • Mehdi Mohebali 3
  • Farnoosh Jameie 4
  • Behnaz Akhondi 3
  • Mohammad Amin Fosoungar 5
1 Razi vaccine and serum research institute
2 Department of Parasitology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Alborz, Iran
3 Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Parasitology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Alborz, Iran
5 Young researcher and Elite Club, Islamic Azad University, Karaj, Alborz, Iran.
چکیده [English]

Canine Leishmaniosis due to Leishmania infantum is a major global zoonosis, potentially fatal to humans and dogs.Blood samples were taken and collected from cephalic or saphenous vein from 85 stray dogs of different ages, breeds, and both genders that were registered in the Karaj municipality's dog camping and 60 stray dogs that were registered in the Kohsar district. After separation of blood sera, anti-Leishmanial antibodies were detected by direct agglutination test (DAT). Out of 85 stray dogs samples from the Karaj municipality's dog camping, 38(44.7%) were males and 47(55.3%) were females and out of these, 4(4.7%) of them were positive for visceral Leishmaniasis that three of them were male and one was female. Allof the seropositive dogs were symptomatic. Out of 60 stray dogs samples from the kohsar district, 14(23.3%) of them were positive for visceral Leishmaniasis that 6(42.8%) of positine cases were males and 8(57.14%) were females .among the seropositive dogs in this regions, 4(28%) cases were asymptomatic and 10(72%) cases were symptomatic. there was not any significant difference between season of sample collection (p< 0.05).Visceral Leishmaniasis is a zoonotic disease; therefore, the need for continuous surveillances on the prevalence of it in our communities is an essential work as a control strategy. There is a need for more additionalserological and molecular studies for exact determination of the presence of these parasites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kala-azar
  • Dog
  • Alborz