بررسی میزان شیوع نوزوما سرانا، آکاراپیس وودی، واروآجاکوبسونی و ملوئه واریگاتوس در زنبورستانهای استان اردبیل درسالهای 1396- 1393

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار انگل شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

جرب های انگلی زنبور عسل ( جنس های واروآ و آکاراپیس) و انگل اجباری داخل سلولی زنبور عسل ( جنس نوزوما) مسئول خسارات سنگین در کندوهای زنبور عسل، کلنی ها بوده و تهدیدی جدی در صنعت زنبور داری محسوب می شوند. این مطالعه جهت تعیین شیوع انگل های زنبور عسل در ده منطقه استان اردبیل انجام گرفت. از 315 زنبورستان (62700 کندو) بطور تصادفی در فصول مختلف از سال 1396-1393 در استان اردبیل نمونه برداری انجام گرفت. شیوع انگل های یافت شده: نوزوما سرانا (06/92 درصد)، آکاراپیس وودی (76/4درصد)، واروآجاکوبسونی (68/19 درصد) و ملوئه واریگاتوس (90/1درصد) بودند. ارتباط بین آلودگی انگلی و سال مطالعه معنی دار نبوده ولی آلودگی نوزوما سرانا در سالهای مختلف بطور معنی داری بیشتر از انگلهای دیگر بود. بیشترین شیوع نوزوما سرانا در بهار مشاهده شد. مطابق یافته ها، نوزوما سرانا تنها انگل زنبور عسل با پراکندگی جغرافیایی گسترده بود. به نظر می رسد که آب و هوا در میزان شیوع انگل موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on prevalence rate of Nosema cerana, Acarapis woodi, Varroa jakobsoni and Meloe variegatus in apiaries of Ardabil province on 2013-2016

نویسندگان [English]

  • Nasser Hajipour 1
  • Kolsum Mohebbi 2
1 Assistant Professor of Parasitology, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The parasitic mites of honey bees (Varroa spp., Acarapis spp.) and obligate intracellular parasite of honey bees (Nosema spp.) are responsible for heavy losses in honeybee hives, colonies and are major threat to the beekeeping industry. This study was carried out to determine the prevalence of parasites of honey bees in ten regions of Ardabil province. A total number of 315 apiaries (62700 hives) were randomly sampled in different seasons from 2014 to 2016 in Ardabil province, Iran. Overall 290 apiaries (92.06 %) were identified as infested with at least one of the parasites. The prevalence of parasites found were: Nosema cerana (92.06%), Acarapis woodi (4.76%), Varroa jakobsoni (19.68%) and Meloe variegatus (1.90%). The relationship between parasitic infection and the years was not significant, but the infection of Nosoma cerana in different years was significantly higher than other parasites. The highest prevalence rate of the Nosema cerana was observed in the spring. According to the findings, Nosema ceranae was the only parasite in honeybees with a broad geographical dispersion in Iran. It seems that climate can influence the prevalence of mentioned parasite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nosema cerana
  • Acarapis woodi
  • Varroa jakobsoni
  • Meloe variegatus
  • Ardabil