فراوانی، آسیب شناسی و اهمیت بهداشت عمومی لینگوآتولوزیس در بزهای کشتارشده در کشتارگاه های استان لرستان

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانش‌آموخته انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

Linguatula serrata یک انگل زئونوز با گسترش جهانی است. نوچه‌های عفونت‌زا در میزبانان واسط علفخوار در گره‌‌های لنفاوی مزانتریک مستقر می‌شوند. انسان ممکن است به طور تصادفی به هر دو فرم بالغ و نوچه مبتلا گردد. این مطالعه مقطعی- تحلیلی با هدف تعیین میزان فراوانی لینگوآتولوزیس در بزهای کشتارشده در استان لرستان و همچنین ارزیابی ضایعات پاتولوژیک حاصل از نوچهLinguatula در گره‌های لنفاوی مزانتریک انجام گردید. گره‌های لنفاوی مزانتریک 240 رأس بز به طور تصادفی از سه کشتارگاه مختلف استان لرستان در طول یک سال جمع‌آوری گردیدند. ابتدا گره‌های لنفاوی به صورت ماکروسکوپیک بررسی شدند و سپس جهت انجام مطالعات انگل‌شناسی و آسیب‌شناسی ارسال گردیدند. همچنین از روش هضمی اسید- پپسین جهت بررسی نمونه‌های منفی استفاده گردید. یکصد و بیست و هفت رأس بز (52/91%) به نوچه Linguatula serrata آلوده بودند. فراوانی آلودگی در فصل تابستان به طور معنی‌داری بیشتر بود (0/01≥P)، با این حال ارتباط معنی‌داری بین شدت آلودگی و فصل مشاهده نشد. در بررسی هیستوپاتولوژیک، مقاطع نوچه Linguatula serrata شامل کوتیکول‌ بندبند و تیغه‌های کوچک عرضی مشاهده شد. در بیشتر مقاطع میکروسکوپی، گره‌های لنفاوی از سلول‌های لنفوسیت تخلیه شده بود و وجود نواحی نکروزه متعدد، ادم و خونریزی، تشکیل رنگدانه هموسیدرین و سلولهای هموسیدروفاژ قابل ملاحظه بود. با توجه به فراوانی بالای آلودگی در بزها، احتمال بروز آلودگی در افراد ساکن در این نواحی بیشتر است. جلوگیری از مصرف امعاء و احشاء خام بز توسط سگ‌ها می‌تواند به کاهش آلودگی در انسان و میزبانان واسط کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Frequency, pathology and public health importance of linguatulosis in goats slaughtered in Lorestan province abattoirs

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Valinejad 1
  • Hamidreza Shokrani 2
  • Ghasem Farjanikish 2
1 Graduate Student in Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Linguatula serrata is a cosmopolitan zoonotic parasite. Infective nymphs of the parasite localize in mesenteric lymph nodes of herbivorous intermediate hosts. Humans can be occasionally infected with both adult and nymphal stages of the parasite. This cross-sectional study was conducted to determine the frequency of linguatulosis in goats slaughtered in Lorestan province and evaluate the pathological lesions caused by L. serrata nymphs in mesenteric lymph nodes. Mesenteric lymph nodes of 240 goats were collected randomly from three different slaughterhouses of Lorestan province during a one-year period. Lymph nodes were examined grossly and submitted for parasitological and pathological studies. Furthermore, an acid-pepsin digestion method was applied for investigation of negative samples. One hundred and twenty-seven out of 240 goats (52.91 %) were infected with L. serrata nymphs. The frequency of infection increased in summer and was highly significant (P<0.01), while the intensity of infection was not significantly associated with seasons. Histopathologic examination revealed the nymph of L. serrata, with segmented body and cuticle with transversely striated spines. In most microscopic sections, lymph nodes were depleted from lymphocytes and numerous necrotic areas, edema and hemorrhage, hemosiderin formation and hemosiderophages were significant. High frequency of infection in goats suggests possibility of infection in humans inhabit these regions. Avoiding consumption of raw visceral organs of goats by dogs can help reduce the infection in humans and intermediate hosts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguatula serrata
  • Lymph nodes
  • Goat
  • Lorestan