بررسی ارزش تشخیصی آنتی بادی بر علیه آنتی ژن نوترکیب MPT64 مایکوباکتریوم بوویس در تشخیص سل دامی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج

چکیده

سل گاوی یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است که توسط مایکوباکتریوم بوویس ایجاد می باشد. کنترل موثر این بیماری حائز اهمیت بسیاری است و مستلزم تشخیص دقیق و صحیحی می باشد. روش های سرولوژیک مبتنی بر الایزادرتشخیص این بیماری می تواند نوید بخش شناسایی سریع، ازران و مناسب بیماری سل گاوی باشند. هدف از این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی آنتی بادی برعلیه آنتی ژن نوترکیب MPT64 مایکوباکتریوم بوویس در تشخیص سل دامی می باشد.
مواد و روش: تعداد 32 نمونه سرمی از گاوهای آلوده که آلودگی در آن ها به وسیله تست جلدی و کالبد گشایی توسط دامپزشک مقیم در کشتارگاه تایید شده بود و دام های سالم )به عنوان کنترل( جمع آوری شد. میزان آنتی بادی بر علیه آنتی ژن نوترکیب MPT64 به روش الایزای طراحی شده مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: نتایج به دست آمده همخوانی تقریبا قابل قبولی با نتایج تست جلدی داشت به طوری که از تعداد 9نمونه مثبت مورد استفاده در تست برای آنتی ژن نوترکیب MPT-64 هیچ موردی از منفی کاذب دیده نشد و همه نمونه های مثبت در کیت الایزای طراحی شده نیز مثبت شدند.
نتیجه گیری: این نتایج موید آن است که روش الایزای مبتنی بر آنتی ژن نوترکیب MPT-64 می تواند به عنوان یک روش تشخیصی مناسب برای شناسایی موارد عفونی گاوها در بیماری سل گاوی در نظر گرفته شود که با استفاده از آن می توان حجم زیادی از نمونه های آلوده را با سهولت، دقت و سرعت بالا مورد ارزیابی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mycobacterium bovis MPT-64 recombinant antigens for diagnosis of Bovine tuberculosis

نویسنده [English]

  • Majid Tebianian
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج
چکیده [English]

The bovine tuberculosis is one of the most zoonotic diseases caused by Mycobacterium bovis. The correct diagnosis is very critical for effective control of this infection. The serological techniques based on ELISA could be noted for development of a rapid and correct method. Here, we use MPT-64 recombinant protein as capture antigens for development of an indirect ELISA .
The study population consists of thirty two infected and healthy (control) cattle. The infected animals were confirmed by resident veterinary surgeon according to skin test and clinical examination. The levels of specific antibody against MPT-64 were evaluated by indirect ELISA method.
According to our results, the levels of specific antibodies against MPT-64 have great consistency with skin test. So that, all of 9 positive samples have high titer for MPT-64 specific antibody and no false negative results have been reported.
This study could proposed that development of ELISA method with recombinant MPT-64 antigen could be considered as a rapid, simple and exact method for detection of BTB infected cattles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine tuberculosis
  • MPT-64
  • ELISA
  • Antibody