بررسی آلودگی احتمالی سوبستراهای سلولی مورد استفاده در تولید فرآورده های بیولوژیک در موسسه رازی به نانوباکتری ها به روش مولکولی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 مدیریت کنترل کیفی فرآورده های بیولوژیک موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

تولید واکسن‌های ویروسی و فرآورده‌های دارویی بر پایه سلولی، سلول یک فرایند پیچیده است که در آن از مواد بیولوژیک متفاوتی (انواع سوبسترای سلولی مثل تخم‌ مرغ جنین‌دار، سلول‌های پرایمری و لاین، مواد خام و افزودنی‌های محیط کشت با منشاء حیوانی و ویروس بذر) استفاده می‌گردد، که مراحل فوق را بالقوه نسبت به آلودگی‌ با عوامل ناخواسته آسیب‌پذیر می کند.Nanobacteria همچون سایر عوامل ناخواسته می تواند از طریق مواد اولیه با منشاء دامی سبب آلودگی این قبیل فرآورده ها شود. در این تحقیق با راه اندازی آزمایش PCR جهت ردیابی اختصاصیNanobacteria نسبت به ارزیابی میزان آلودگی احتمالی سلول‌های موجود بخصوص سلول‌های لاین و دیپلوئید مورد استفاده در تولید واکسن در موسسه رازی اقدام بعمل آمد. بدین منظور سلول‌های مورد مصرف در بخش‌های تحقیق، تولید و کنترل کیفی فراورده های بیولوژیک جمع آوری و پس از استخراج DNA، آزمایش PCR جهت تکثیر ناحیه 16S rRNA Nanobacteria احتمالی، بر روی آن‌ها انجام شد. از باکتری Bartonella henselae بعنوان کنترل مثبت استفاده شد. در بررسی محصولات PCR پس از الکتروفورز همان‌طور که انتظار می-رفت، نمونه کنترل مثبت در واکنش PCR قطعه 558 جفت بازی را تکثیر کرد که این امر بیانگر صحت انجام واکنش‌ها بود. در ارزیابی آلودگی احتمالی سلول‌های فوق، کلیه سلولها عاری از آلودگی بهNanobacteria بودند. بدلیل عدم اطلاعات از میزان شیوعNanobacteria در جمعیت دامی، ارزیابی مقدار ریسک مقدور نیست. لذا توصیه می شود مطالعات جامعی در این خصوص صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Nanobacteria contamination in cell substrate used in biological productions in Razi Institute by molecular method

نویسندگان [English]

  • Mohsen Lotfi 1
  • Nahid Asadi 2
  • Naser Harzandi 3
1 Department of Quality Control, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education, and Extension Organization, Karaj, Iran
2 Department of Microbiology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Microbiology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Production of viral vaccines and also drugs products which are derive from cells produced in various biological materials, like cell substrates eg: fertile eggs, primary cells, cell lines, raw materials and additives used in culture media which have animal origin and seed virus which is used for culture have a complicated process. The above processes are naturally vulnerable for contamination to adventitious agents. The Nanobacteria like other adventitious agents can cause contamination through primary materials with animal origin for such a product. The aim of this study was to design a program for PCR which is specific for detection of probable presence of Nanobacteria in cells, especially in cell lines and diploids which is used in vaccine production in Razi institute. For this purpose the cells which are used in following departments, research, production and Quality control for biological products were collected and DNA was extracted for PCR expression on 16S rRNA area from Nanobacteria. Bartonella henselae was used as positive control. As it was expected the results of PCR products after electrophoresis were positive for above organism and at the area of 558 bp replicated which it confirms the correctness of our experiment. The cells from all departments were negative for Nanobacteria, however for not having enough information for spread and risk evaluation of Nanobacteria in cattle population there are a great need for further investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanobacterium sanguineum
  • Cell culture
  • vaccine
  • adventitious agents
  • PCR