ارزیابی ایمنی‌زایی واکسن لارنگوتراکئیت عفونی در پولت نژاد‌های بونز سفید و های‌لاین W36

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، ایران

2 شرکت سیمرغ واحد اصفهان، کیلومتر 16 جاده زیار، روستای دشتی، اصفهان، ایران

چکیده

لارنگوتراکئیت عفونی (ILT) از بیماری‌های ویروسی مجاری تنفسی ماکیان با انتشار جهانی است به‌دلیل خسارات اقتصادی ناشی از ILT در پولت‌های تخم‌گذار، برای پیشگیری از شیوع آن در مناطقی که بیماری بومی است از واکسن تخفیف حدت یافته استفاده می‌شود. هدف پژوهش کنونی، مقایسه ایمنی‌زایی واکسن ILT تولیدی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی علیه این بیماری در نژادهای تخم‌گذار بونز سفید و های‌لاین W36 بود. دو فارم مجزا با واکسن ILT موسسه رازی واکسینه شدند. به‌‌منظور انجام آزمایش‌های الایزا و خنثی‌سازی ویروس، پیش از انجام واکسیناسیون (روز صفر) و در فواصل زمانی 3، 6، 8، 10، 12 و 16 هفته پس از آن، از 20 پرنده در هر نژاد نمونه خون گرفته شد. افزون بر این، سه هفته پس از واکسیناسیون، چالش با سویه‌ی حاد ویروس لارنگوتراکئیت عفونی (vILT) بر روی 20 قطعه جوجه از هر نژاد انجام شد. نتایج نشان داد واکسن‌ ILT تولیدی موسسه رازی عملکرد یکسانی از نظر تیتر آنتی‌بادی و شاخص خنثی‌سازی ویروس در هر دو نژاد مورد مطالعه داشت (05/0 < P). همچنین، واکسن ILT رازی به‌ترتیب موجب حفاظت 100 و 95 درصدی در نژادهای بونز سفید و های‌لاین W36 طی آزمون چالش با ویروس vILT شد. نتایج این مطالعه نشان داد ایمن‌سازی با واکسن ILT موسسه رازی تیتر آنتی‌بادی سرمی مناسبی را در نژادهای بونز سفید و های‌لاین W36 ایجاد می‌کند که به مصونیت در برابر ویروس vILT منجر می‌شود. هر چند بین نژادهای بونز سفید و های‌لاین W36 از نظر فراسنجه‌های ایمنی مورد مطالعه تفاوتی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of immunization with infectious laryngotracheitis vaccine in Bovans white and HyLine W36 pullets

نویسندگان [English]

  • Mohammad Majid Ebrahimi 1
  • Shahla Shahsavandi 1
  • Rasoul Mashhadi 2
  • Ali Reza Yousefi 1
1 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
2 Simorgh Industrial farms, Isfahan Branch, Ziar road, Dashti village, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Infectious laryngotracheitis (ILT) is an acute viral respiratory tract of chickens with worldwide outbreak. Because of considerable economic losses associated with ILT, vaccination of susceptible pullets with attenuated viruses is recommended in endemic areas. The aim of the present study was to compare the immunization of ILT vaccine produced by Razi Vaccine and Serum Research Institute in Bovans White and HyLine W36 pullets. Pullets of each laying line were allotted into two different farms and were vaccinated with Razi ILT vaccine. In order to determine sera antibody titers against ILT virus by ELISA and serum virus neutralization tests, blood samples were collected from 20 chickens per group before (d=0), and at 3, 6, 8, 10, 12, and 16 weeks post-vaccination. In addition, three weeks following vaccination, 20 birds per group were challenged with a nasal drop of virulent infectious laryngotracheitis (vILT) virus strain to evaluate vaccine effecacy. Results showed that Razi ILT vaccine caused a similar performance regarding serological ELISA antibody titers against ILT and the virus neutralization index in the both strains (P > 0.05). Moreover, Razi ILT vaccine was effectively protected 100% and 95% of Bovans White and HyLine W36 pullets against a vILT challenge, respectively. In conclusion, vaccination of Bovans White and HyLine W36 pullets with Razi ILT vaccine produced sufficient sera titers against ILT, resulted in effective immune protection against vILT virus. However, there was no difference between Bovans White and HyLine W36 pullets regarding the evaluated immune insides following vaccination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficacy
  • Infectious laryngotracheitis
  • Razi Institute
  • Antibody titer
  • vaccine