بررسی میزان پروتئین های سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی

نوع مقاله: مقاله کامل

10.22092/vj.2000.112809

عنوان مقاله [English]

A survey for blood serum proteins of caspian miniature horse and comparing with those of Iranian Arab horse