مطالعه هیستوپاتولوژیک آلودگی Pnumocystis carinii در ریه رت های با ایمنی سرکوب شده

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Histopathology of Pnumocystis carinii in the lung of immunodeficient rats