ارزیابی تاثیر نیتریت، pH، نمک، حرارت و زمان بر روی توان رشد و توکسین زایی Clostridium botulinum تیپ A در محیط مدل BHI

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The evaluation of effects of nitrite,PH, salt,temperature and storage of time on growth and toxigenesis of Clostridium botulinum typeA in BHI model