تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و پشم د ر گوسفند کرمانی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The estimation of genetic parameters for growth and wool traits in Kermani sheep