مقایسه جمعیت میکروبی شکمبه با مصرف علوفه خشبی در گاوهای سیستانی و هولشتاین

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Comparison of microbial population in ruminal fluid of Sistani and Holstein cattle fed different roughages.