تأثیراستحصال زهر روی برخی از خصوصیات رفتاری و تولیدی کلنیهای زنبورعسل و مقایسه دستگاههای استحصال زهر ساخت ایران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The effect of venom collection on some behavioral characteristics and honey yield of honey bee (Apis mellifera) colonies and comparing venom collecting apparatuses made in Iran.