مطالعه سرولوژیکی آلودگی به ویروس لکوز گاوی (BLV) در گاوهای اهواز

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Sreorogical study of Bovine leukemia virus(BLV) infection in cattle in Ahwaz