اثر فرآوری شیمیایی دانه جو با اوره هیدروکسید سدیم یا فرمالدئید بر عملکرد تولید ی و فرا سنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effects of chemical treatment of barley with sodium hydroxide, ammonia or formaldehyde on blood metabolites and productive performance of lactating Holstein dairy cow