بررسی فراوانی شکل های مختلف آللی موجود در ناحیه اگزون شش از ژن PIT1 در گاو نژاد سرابی و گلپایگانی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Analysis of bovine PITI gene polymorphism in Iranian native cattle (Box lauruse) using PCR Based RFLP