مطالعه بی حسی اپی دورال خلفی زایلازین هیدروکلراید در گاومیش بومی آذربایجان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study of caudal epidural analgesia with xylazine hydrochloride in Azerbaijan native water buffalo.