برآورد ذخایر و تعیین پراکنش گوازیم دم رشته ای و گیش خال سفید و گیش چانه دار در آب های خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Distribution pattern of Nemipterus Japonicus, Carangoides malabaricus and Ulua menialis in the Persian Gulf (Hormozgan province Waters)