آلود گی باکتریایی درکارگاههای پرورش میگوی چوئبد ه آبادان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Bacterial contamination in shrimp farms in Abadan Area