اثر مدت پروار بر رشد و خصوصیات لاشه بره های نر ترکی- قشقایی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effect of fattening period on growth and carcass characteristics of male Turkey-Ghashghaii lambs